O české princezně Anežce

Princezna Anežka Přemyslovna byla dcerou českého krále a žádanou nevěstou, po které toužil i sám císař. Jejím cílem ale nebylo stát se císařovnou. Jaká byla její životní cesta? Zůstala princeznou, nebo se stala někým jiným? Žáci se během programu pomocí aktivizačních metod seznámí s příběhem české princezny Anežky a zamyslí se nad tím, jestli může být blízká i dnešnímu člověku.

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • umožnit žákům prohlédnout si vybraný kostel, pochopit symboliku chrámové výzdoby a jeho uspořádání jako bohoslužebného prostoru
 • seznámit žáky s životním příběhem a poselstvím Anežky České 
 • zamyslet se nad možným odkazem sv. Anežky pro dnešní dobu 

Praktické pokyny

 • program probíhá v jakémkoliv kostele, ve kterém se nachází zobrazení sv. Anežky České, případně v kostele  sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu
 • sraz s lektorkou je před vstupem do kostela, případně podle domluvy
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

          Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

1. stupeň Základní školy:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Významné dny: den svatořečení sv. Anežky 12. 11. 1989, svátek sv. Anežky 13.11. 

Symboly: svatozář, atributy sv. Anežky: řeholní hábit, ovečka, kříž apod.

Tradice: úcta k národním patronům

Použité metody:

 • Práce ve skupinách 
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízený od jara 2023. Nebyl zatím realizován.