O biskupu Martinovi a adventním čekání

Tento program představí účastníkům tři významné světce, jejichž svátky slavíme ke konci roku. Jedná se o sv. Martina, sv. Barboru a sv. Mikuláše. Tito tři světci se mohou na první pohled zdát velice rozdílní, ale mají toho velmi mnoho společného. Každý z nich má zajímavý a barvitý život plný radosti a velkých rozhodnutí, ale i utrpení a překonávání velkých obtíží. Program se koná v rotundě sv. Martina na Vyšehradě, což ještě více prohlubuje zážitek z programu.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • Představit sv. Martina, sv. Barboru a sv. Mikuláše
 • poukázat na to, co mají společné a v čem se liší a jaký měli a mají význam

Praktické pokyny

 • setkání před vchodem do rotundy sv. Martina
 • program je poskytován ZDARMA
 • v rotundě je možné v zimních měsících přitopit, přesto je dobré počítat s tím, že je v rotundě chladno
 • do rotundy se vejde pouze jedna třída žáků (do 30 žáků)
 • v rotundě je třeba chovat se klidně

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJL-5-1-01: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy (podle RVP G):

 • Člověk a společnost: zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a společnosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Významné dny: 11. 11, 4. 12., 6. 12.

Symboly: plášť, mitra, pastýřská hůl, barborka, kalich, kniha, peníze

Tradice: slavení svátků sv. Martina, Barbory a Mikuláše

Použité metody: 

 • práce s obrazy
 • práce s textem 
 • luštění šifer

Výstupy a zkušenosti:

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho zatím 12 tříd ze základních škol.