Kněžna Ludmila - první křesťanská panovnice a matka národa

O programu

Program seznamuje žáky 8. - 9. třídy s příběhem sv. Ludmily jako manželky prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje a spoluzakladatelky českého státu. Přibližuje žákům význam přijetí křesťanství pro náš stát a projevy křesťanské víry v životě kněžny, která se stala skutečně lidu-milou a byla nazývána matkou národa. Žáci budou tyto skutečnosti objevovat na základě práce s texty různých literárních druhů (legenda, kronika, odborný text), pozorování a porovnávání obrazů a samostatné výtvarné práce. Program je koncipován na jednu hodinu literární výchovy a dvouhodinu výtvarné výchovy. 

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s dobovými okolnostmi vzniku českého státu a s významem přijetí křesťanství jako státem podporovaného náboženství;
 • zkoumat projevy křesťanské víry v životě kněžny Ludmily na základě literárních pramenů různých žánrů: legendy a kroniky a jejich porovnání s odborným textem;
 • rozvíjet kritické myšlení žáků na základě práce s vybranými texty;
 • napomáhat utváření postojů žáků k politice jako službě ve věcech veřejných;
 • podporovat utváření pozitivního vztahu žáků k národním osobnostem, tradicím a historii.

Praktické informace

 • program je možné uskutečnit ve školní třídě nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: atributy sv. Ludmily - šála, kniha apod.

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • motivační aktivita: politika jako služba ve věcech veřejných
 • práce s texty metodou srovnávací tabulky
 • analýza prvků obrazů, jejich porovnání metodou Vennova diagramu
 • vlastní výtvarná aktivita: vyjádření osobního vztahu k počátku dějin českého státu

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnut poprvé na podzim 2021 v rámci příprav na oslavu výročí 1100. let od smrti kněžny Ludmily. Uskutečnil se dosud pro 14 tříd ze základních škol.