Josef Toufar — oběť komunismu

Josef Toufar byl jednou z mnoha obětí komunistické perzekuce v padesátých letech 20. století. Působil jako kněz římskokatolické církve, jehož  přáním bylo starat se co nejlépe o jemu svěřené lidi. Jeho záměr se však nelíbil komunistům, kteří právě v těch oblastech, kde působil, měli silné postavení. Událost záhadně se pohybujícího křížku v kostele, který spravoval, byla vodou na jejich mlýn a roztočila ničivé kolo zatčení, mučení a následné smrti tohoto kněze. V programu, který se bude odehrávat pod širým nebem u Pomníku obětem komunismu na Újezdě, se žáci seznámí s jednotlivými událostmi života J. Toufara v kontrastu se životem jeho vyšetřovatele L. Máchy a v kontextu doby komunismu.

Lektor:

 • David Žofák 

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost a život kněze Josefa Toufara
 • umožnit žákům zamyslet se nad svými životními hodnotami
 • podpořit jejich osobnostní a sociální rozvoj uvažováním nad položenými otázkami
 • posílit jejich vztah k naší zemi a jejím hrdinům

Praktické pokyny

 • program probíhá u Pomníku obětem komunismu na Újezdě za nedeštivého počasí 
 • program poskytujeme ZDARMA
 • sraz s lektorem pod schodištěm (zastávka tramvaje Újezd)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
 • Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • Moderní doba: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
  • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)

  • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

  • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

  • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

Významné dny: 

 • 14.7.1902 - datum narození, 25.2.1950 - datum smrti

Symboly:  kněžský oděv, kříž

Tradice:  tzv. Číhošťský zázrak

Použité metody:

 • práce s textem 
 • práce se symboly 

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023. Nebyl zatím realizován.