Jít za svým cílem 

Princezna Anežka patří k významným osobnostem, k nimž se obzvlášť v těžkých dobách upíraly zraky lidu. Její životní příběh je výjimečný i tím, že navzdory plánům své rodiny našla odhodlání a vytrvalost jít za svým životním ideálem a naplnit ho. Žáci budou mít během programu možnost seznámit se s pomocí výtvarných děl a literárních památek  s Anežčinou cestou ke svému cíli, se způsobem jeho naplnění a zamyslet se nad možnou reflexí Anežčina poselství v životech dnešních lidí. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností a životním příběhem sv. Anežky 
 • umožnit žákům seznámit se s reflexí Anežčina života a úcty k ní prostřednictvím legend a výtvarných děl 
 • umožnit žákům zamyslet se nad rysy charakteristickými pro Anežčin život a tím, zda může být aktuálním i pro dnešního člověka

Praktické pokyny

 • program probíhá ve třídě nebo v sále Pedagogického centra na adrese Jindřišská 30
 • program je určen pro skupinu velikosti jedné třídy, případně max. počtu 30 žáků
 • k realizaci programu je potřeba dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Významné dny: den svatořečení sv. Anežky 12.11. 1989, svátek sv. Anežky 13.11., výročí Sametové revoluce 17.11. 

Symboly: světlo, svatozář, atributy sv. Anežky 

Tradice: úcta ke sv. Anežce, charita a péče o lidi na okraji společnosti 

Použité metody:

 • Obrazová prezentace
 • Práce ve skupinách 
 • Metody práce s textem - legendy
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - obrazové cykly

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od podzimu 2019 u příležitosti výročí 30 let od svatořečení sv. Anežky. Dosud byl uskutečněn pro 7 tříd základních škol.