Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín

O programu

Na počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna vpravdě "lidu-milá". Nabízíme objevování života sv. Ludmily při jednodenním pěším výletě od železniční stanice v Srbsku s cílem na bývalém tetínském hradišti a s vyvrcholením doprovodných aktivit při prohlídce tří tetínských kostelů. Učitel může zvolit jednu ze čtyř různě dlouhých tras a domluvit se na konkrétním přizpůsobení programu své třídě.

Žáci budou cestou na Tetín ve skupinách řešit úkoly na základě informací, které dostanou. Na konci cesty tím obdrží klíč k rozšifrování zprávy, která bude souviset s významem Tetína pro českou historii. Součástí programu na Tetíně je návštěva všech tří historických kostelů a zbytků hradiště.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností sv. Ludmily a jejím významem pro české dějiny, popř. s dalšími osobnostmi Tetína a jeho okolí (Václav Hájek z Libočan, čeští obrozenci 19. stol. a další)
 • umožnit žákům a pedagogům prohlédnout si zbytky hradiště a kostely na Tetíně a ukázat na jejich vztah ke kněžně Ludmile a k dalším dějinným a kulturním souvislostem
 • pomoci vnímat krajinu, kterou se prochází, jako společné místo života našich předků i naší generace

Praktické pokyny

 • Program je možné uskutečnit zpravidla v měsících květnu a červnu a dále během září a počátku října, a to od pondělí do čtvrtka. Vhodný termín je nutné předjednat nejpozději dva týdny dopředu s naším lektorem.
 • Odjezd z Prahy, hlavního nádraží zpravidla v 7:51, nejpozději v 8:21 hod. nebo ze Smíchovského nádraží v 7:58 (8:28) hod. společně s naším lektorem, jízdné pro třídu zabezpečuje doprovázející učitel.
 • Možné varianty pěších tras:

Trasa A: Srbsko - Tetín přes Kodu, včetně Kodské jeskyně 6,5 km, zpět do Srbska podél Berounky cca 4 km, délka trvání včetně prohlídky Tetína cca 6 hodin; návrat do Prahy kolem 16. hodiny

Trasa B: Srbsko - Tetín, bez odbočky ke Kodské jeskyni, 5 km, zpět do Srbska podél Berounky cca 4 km, délka trvání včetně prohlídky Tetína cca 5,5 hodiny; návrat do Prahy mezi 15. a 16. hodinou

Trasa C: Srbsko - Tetín, bez odbočky ke Kodské jeskyni, 5 km, odjezd autobusem do Berouna ve 14:30 hod., odtud vlakem zpět; návrat do Prahy před 16. hodinou

Trasa D: Srbsko - Tetín podél Berounky, cca 4 km, odjezd autobusem do Berouna ve 13:30 nebo ve 14:30 hod., odtud vlakem zpět; návrat do Prahy podle odjezdu z Tetína buď před 15. hodinou nebo před 16. hodinou 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-1-04: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • Z-5-5-02: uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

  • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
  • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
  • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
  • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
  • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září / program však lze uskutečnit kdykoliv mimo zimní měsíce 

Symboly: atributy světců

Tradice: národní svatoludmilská pouť; úcta k významným národním osobnostem

Použité metody: 

 • plnění úkolů a sbírání informací cestou k cíli
 • luštění šifrovaného textu
 • vrcholem programu je návštěva tří tetínských kostelů s vyhodnocením a reflexí zadaných úkolů
 • žáci během pěšího putování na základě informací získaných od lektora vyplňují pracovní list 

Výstupy a zkušenosti

 Program je nabízen od roku 2018, vždy od jara do podzimu, do konce školního roku 2021/2022 se ho zúčastnilo 16 tříd.