Představujeme projekt: 
České nebe - kreativní učení

o osobnostech z naší historie, kteří byli prohlášeni za svaté ochránce naší země, a o postavách světců spojených
s dosud živými tradicemi naší kultury, a také o těch, kteří prokázali hrdinství v našich moderních dějinách

Tento projekt vzniká od ledna 2023 v úzké spolupráci se spolkem "Svatá Ludmila z.s.", který se stal příjemcem dotace MInisterstva kultury ČR na tento školní rok, respektive na jeho druhou polovinu. 

Obsahem projektu je vytvoření a zprostředkování metod kreativního učení, které lze uplatnit v kostelích a v jiných kulturních památkách, jejichž účel nebo výzdoba souvisí  s výše zmíněnými osobnostmi. Některé z metod budou zaměřeny i na rozvoj digitální kompetence žáků, budeme pracovat s tablety. 

Tento projekt není inspirován divadelní hrou "České nebe" divadla Járy Cimrmana. 


PROSÍME, POMOZTE NÁM ŠÍŘIT POZVÁNÍ K ÚČASTI NA TOMTO PROJEKTU POSKYTNUTÍM TOHOTO LETÁČKU:

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a žáci:

 • mateřských škol
 • základních škol všech typů
 • středních škol všech typů
 • pedagogicky a humanitně zaměřených vyšších odborných škol
 • mimoškolních a volnočasových aktivit

Jaké výstupy nabídne projekt učitelům a žákům škol?

Semináře pro pedagogy: 
Kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách na téma "České nebe"


Seminář je akreditován v systému DVPP. Má dvě části:

 1. teoretickou v učebně (která se může konat i jako webinář v on-line prostoru)
 1. praktickou ve vybraném kostele v Praze, v případě zájmu lze uskutečnit na objednávku v jiném místě

Každá z těchto částí trvá 3 vyučovací hodiny.

Seminář se uskuteční ve třech variantách:

 1. pro pedagogy MŠ a 1. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 2. pro pedagogy 2. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 3. pro pedagogy středních škol (týká se i vyšších odborných škol)

PODROBNOSTI (termíny, obsah...):

Metodické materiály:

Metodická příručka pro učitele "České nebe - kreativní učení" 

Soubor kreativních metod k poznávání osobností "Českého nebe"

První metodická příručka bude zaměřena na obsah projektu, tedy na vybrané osobnosti. Bude se zabývat prvním a druhým životem vybraných deseti osobností a představí zástupce dalších skupin (jejich přehled je uveden níže u lektorských programů).

Druhá příručka představí metody, které naše centrum v kostelích využívá a jsou přenositelné a aplikovatelné v jakémkoliv kostele či klášteře. Nově zde budou uvedeny i některé kreativní aktivity zpracované pro tablety, které si bude možné na seminářích DVPP i na programech se žáky vyzkoušet. 

Oba výstupy budou mít formu e-booku ve formátu pdf a budou ke stažení v sekci pro registrované uživatele tohoto webu. Registrace je bezplatná.

Příručky budou k dispozici v červnu 2023. 

OD BŘEZNA 2023 jsou absolventům semináře zpřístupněny složky s didaktickými materiály na google disku. Jejich obsah bude doplňován průběžně zejména do června 2023. 

Lektorské programy pro školy:  

1-2 hodinové programy o 10 vybraných osobnostech českých dějin
1-2 hodinové programy o dalších méně známých osobnostech z různých období historie našeho státu
1 hodinové programy spojené s tradicemi v našem kulturním životě
 

Programy k deseti vybraným osobnostem budou nabízeny
OD DUBNA 2023 pro čtyři věkové skupiny:

 1. děti z mateřských škol a žáci 1. a 2. třídy základních škol
 2. žáci 3. - 5. tříd základních škol
 3. žáci 2. stupně základních škol
 4. žáci středních škol a studenti vyšších odborných škol

Specifikem našich programů je jejich interaktivita a využití kreaktivních metod. Nově v tomto projektu zavádíme práci s tabletem, která je zamýšlena i jako příspěvek ke zvyšování digitálních kompetencí žáků.  

PŘEHLED VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÝM BUDE VĚNOVÁNA HLAVNÍ POZORNOST, jsou uvedeny v obrázku: (poznámka: dětí z MŠ a žáků ZŠ se netýkají programy k posledním dvěma osobnostem) 

DALŠÍ OSOBNOSTI:

 • Čeští světci z období středověku, zvláště z rodiny Přemyslovců: Ivan, Podiven, Přibyslava, Bronislava, Radim, Mlada Přemyslovna 
 • Patroni naší země blízcí středověkým panovníkům: Vít, Zikmund, Norbert (nejsou Češi)
 • Zachraniční světci v českých tradicích: Barbora, Mikuláš, Martin, Valentin
 • Čeští světci z období Habsburské monarchie: Jan Nepomuk Neumann, Klement Maria Hofbauer, 14 pražských mučedníků (jsou mezi nimi i Češi)
 • Osobnosti 20. století, o jejichž kanonizaci (svatořečení) probíhá proces: Adolf Kajpr, Josef Toufar, Marie Eliška Pretschnerová a další

U programů o nejstarších světcích půjde o zkoumání hodnot, které do svého života přijali z křesťanství a o jejich vlivu na proměnu naší společnosti. 

Programy o světcích z období Habsburské monarchie a z 20. století nabídnou konkrétní pohledy na společenská témata těchto osobností skrze jejich život a zápas o hodnoty, které jim byly blízké: 

 • Adolf Kajpr zastupuje českou inteligenci,
 • Josef Toufar, Jan Bula a Václav Drbola kněze pronásledované pro víru 
 • sr. Vojtěcha Hasmandová a M. E. Pretschnerová příklad žen a řeholnic, které i ve složitých životních podmínkách a za pronásledování komunisty zachovaly věrnost poslání, které si vybraly, a jejichž dílo dodnes přináší plody celé společnosti