Učit se všemu nejdůležitějšímu

Jan Amos Komenský známý též jako učitel národů, byl slavný moravský teolog, filozof a pedagog, který se proslavil zejména svou pedagogickou činností a novými vzdělávacími metodami a přístupy, které rezonují až do dnešní doby. Tento program je připraven pro starší žáky základních škol a pro žáky středních škol, aby jim nabídnul náhled do života osobnosti J. A. Komenského skrze uměleckou výzdobu kaple v Naardenu, kde se nachází také jeho hrob; a také vhled do jeho pedagogického přístupu k dětem. 

Program byl původně vytvořen pro distanční vzdělávání, proto jsme zpřístupnili vytvořené metodické materiály, které si můžete stáhnout ze stránky uvedené na tlačítku vpravo.  

Lektoři: Michal Ondra a Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Délka programu: program je koncipován jako dvouhodinový, na přání pedagoga je možné jej zkráti na jednu vyučovací hodinu s důrazem buď na život J. A. Komenského, nebo na jeho pedagogický přístup, kdy bude představení jeho života velmi zkráceno na cca 10 min. 

Cíle programu:

 • Představit osobnost Jana Amose Komenského, jeho dílo a přínos pro dnešní podobu vzdělávání. 
 • Seznámit se s výzdobou kaple v Muzeu JAK v nizozemském Naardenu, kde je Komenský pohřben a na základě této výzdoby si rozšířit své znalosti o této osobnosti. 
 • Seznámit se s první obrázkovou učebnicí Orbis Sensualium Pictus, která se rozšířila se do celého světa. 
 • Přemýšlet nad hodnotami, které Komenský ve svých dílech představoval a kterými také žil. 

Didaktické poznámky a materiály

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Gymnázia a střední školy:

 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • Člověk a společnost: chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, následnými, důsledkovými a jinými vazbami

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: 15. listopadu 1670 - den úmrtí; 28. března - Den učitelů

Použité metody:

 • skupinová práce s uměleckými obrazy a památkami a písemným pramenem
 • diskuse