Jan Amos Komenský

Známý též jako učitel národů, Jan byl slavný moravský teolog, filozof a pedagog, který se proslavil zejména svou pedagogickou činností a novými vzdělávacími metodami a přístupy, které rezonují až do dnešní doby. Programy v této sekci jsou zaměřeny na život a dílo Jana Amose Komenského a jeho vliv na moderní didaktiku a pedagogiku.

Výukové materiály pro distanční výuku


Učit se všemu nejdůležitějšímu

Program je rozdělen do tří částí.  První část seznamuje žáky se životem Jana Amose Komenského (1592-1670) a vychází z plastik umístěných na ozdobné mříži v mauzoleu Muzea Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu. Plastiky představují osm vybraných životních momentů. V závěru pracovního sešitu je stránka věnována představě o rozšíření Komenského díla a myšlenek v Evropě ve vztahu k jeho titulu Učitel národů

Druhá část programu je nazvána Role Jana Amose Komenského. Je určena spíše pro skupinovou práci starším žákům (od 8. třídy ZŠ), kteří si práci rozdělí a vzájemně si vymění své výsledky. Seznámí se s Komenským jako s renesančním člověkem, který v životě zastával různé role. Vycházíme z prohlídky skleněných panelů umístěných v mauzoleu zmíněném výše. Každá z Komenského rolí je spojena také s hodnotami, které Komenský uznával, usiloval o ně a kterými žil. 

Třetí část programu  je zaměřena na jedno z nejznámějších děl Jana Amose Komenského Orbis sensualium pictus, které představuje vrchol jeho didaktického přístupu k výuce dětí nejen jazykům. 


Autoři: Michal Ondra a Marie Zimmermannová, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Vznik programu: říjen 2020

Délka programu: 1. část asi 20-30 minut; 2. část 20-45 minut (záleží na zadaném rozsahu),; 3. část až 30 minut. 

Cíle programu:

 • Představit osobnost Jana Amose Komenského, jeho dílo a přínos pro dnešní podobu vzdělávání. 
 • Seznámit se s výzdobou kaple v Muzeu JAK v nizozemském Naardenu, kde je Komenský pohřben a na základě této výzdoby si rozšířit své znalosti o této osobnosti. 
 • Seznámit se s první obrázkovou učebnicí Orbis Sensualium Pictus, která se rozšířila se do celého světa. 
 • Přemýšlet nad hodnotami, které Komenský ve svých dílech představoval a kterými také žil. 

Didaktické poznámky a materiály

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Gymnázia a střední školy:

 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • Člověk a společnost: chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, následnými, důsledkovými a jinými vazbami

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: 15. listopadu 1670 - den úmrtí; 28. března - Den učitelů

Použité metody:

 • Práce s uměleckými obrazy a památkami

Ke každé části jsou vytvořeny samostatné pracovní sešity, které učitel žákům může rozdat žákům, kteří do nich vypracují zadané úkoly. 

Druhý sešit - Role Jana Amose Komenského je určena žákům od 8. třídy základní školy a žákům středních škol. Doporučujeme práci rozdělit tak, aby se každý žák zabýval jen jednou nebo dvěma rolemi a vzájemně si vyměnili výsledky a doplnili výsledky své práce. 

Poznámka: Listy jsou vytvořeny v programu Word pomocí formuláře. To znamená, že jejich obsah je uzamčený a lze vpisovat text nebo vkládat obrázky do otevřených polí. Aby to bylo možné, musí si žák nastavit zobrazení v režimu pro tisk (ne pro čtení). 

Pedagog si může listy upravit, k jejich odemčení potřebuje heslo, které zašleme na požádání na adrese pgcentrum@apha.cz 


1. část: Život Jana Amose Komenského 

2. část: Role Jana Amose Komenského 

3. část: Orbis Sensualium Pictus - seznamte se s novou a převratnou učebnicí rozšířenou do celého světa