Stát se člověkem?

Program vychází z touhy lidí zkonstruovat bytost, která se co nejvíce bude podobat lidem, bude jim pomáhat a vykonávat činnosti, které jsou pro člověka nebezpečné nebo nějakým způsobem náročné či nedostupné. Na takové snahy a zkušenosti reaguje umění. V programu budeme pracovat s ukázkami známých příběhů z dětského románu Pinocchiova dobrodružství, Čapkovy hry R.U.R. a z filmu Terminátor. Žáci se budou zamýšlet nad tím, co charakterizuje tyto bytosti a řešit otázky, zda se mohou někdy stát skutečnými lidmi a co dělá člověka člověkem.  

Lektoři programu:  Michal Ondra a Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit žákům umělecká díla, která se zabývají otázkami spojenými s nadějemi a obavami rozvoje techniky, která má nahradit člověka
 • společně s autory těchto děl se zamýšlet nad těmito nadějemi a obavami
 • poskytnout prostor k reflexi, co dělá člověka člověkem

Praktické pokyny

 • program je možné objednat do školy, nebo přijít do sálu Pedagogického centra či na jiné domluvené místo
 • provedení programu je nutná promítací technika (dataprojektor) s ozvučením
 • délka trvání je 90 min. vzhledem k časové náročnosti ukázek a práce ve skupině, aby bylo dost času na přemýšlení a diskusi

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací 
 • FAV-9-1-12 formuluje názor na vybrané filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem ostatních
 • FAV-9-1-13 v diskusi zaujímá postoj k zobrazovaným etickým hodnotám a estetickým kvalitám sledovaného filmu nebo televizního programu

RVP pro gymnázia: Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova/ Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti:

 • "já" sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání
 • jak rozumím vlastnímu tělesnému, psychickému a sociálnímu vývoji, jaký mám vztah k vlastnímu tělu a vlastní psychice
 • jak rozumím vlastní jedinečnosti
 • jaká/jaký chci být a proč

Významné dny:  výročí spojená s autory a jejich díly; program vznikl ke 130. výročí narození Karla Čapka (1890); román Pinocchiova dobrodružství italského autora Carla Collodiho byl poprvé vydán roku 1883; první film ze série Terminátor byl dokončen roku 1984. 

Symboly: robot, android

Tradice: souvisí se scifi literaturou a filmovými thrillery, které řeší otázky spojené s obavami a nadějemi očekávanými od lidských vynálezů

Použité metody: 

 • filmové ukázky
 • individuální a skupinová práce žáků, diskuse

Výstupy a zkušenosti

Program bude nabízen od jara roku 2020.