Požehnaný koflík 

Program představuje sv. Prokopa s jeho tradovanými zázraky a uzdraveními. Seznamuje žáky také s předměty úcty, které se k Prokopově životě a k jeho zázračným uzdravením vztahují, jako je Prokopův koflík a lžička. Program lze realizovat ve kterémkoliv kostele připomínajícím svou výzdobou tohoto světce. Program používá metody prožitkové pedagogiky podle Franze Ketta.

Lektorka programu:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost sv. Prokopa i jeho význam pro slovanskou kulturu na našem území
 • umožnit žákům seznámit se se způsoby zobrazení sv. Prokopa v kostelní výzdobě
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu
 • program je možné realizovat v kostele sv. Jindřicha, v kostele sv. Prokopa na Žižkově, případně v kterémkoliv kostele se zobrazením sv. Prokopa (podle předchozí domluvy)
 • sraz s lektorkou u vstupu do kostela, případně podle domluvy

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu 
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

  Významné dny: svátek sv. Prokopa 4. července; program však lze realizovat kdykoli během roku 

  Symboly:  svatozář, atributy sv. Prokopa

  Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem 

  Použité metody: 

  • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
  • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
  • propojení současného života s poselstvím odkazu sv. Prokopa


  Výstupy a zkušenosti

  Program je nabízen od jara 2023. Zatím nebyl realizován.