Osobnost sv. Václava ve výzdobě katedrály

Kníže Václav je osobnost, která stojí u počátků českého národa i Pražského hradu. Na místě dnešní katedrály totiž nechal vystavět první kostel, rotundu sv. Víta. Životní příběh svatého knížete nalezneme v chrámové výzdobě pocházející z různých staletí. Žáci se s Václavovým životem seznámí při programu, který je provede několika částmi katedrály a vyvrcholí v kapli sv. Václava. Zároveň budou na základě několika úkolů zkoumat poselství, které kníže Václav může mít i pro dnešní dobu.    

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost knížete Václava a jeho vlastnosti, které lze vyčíst z výzdoby katedrály
 • pomoci žákům porozumět, proč je svatý Václav považován za ochránce a patrona české země
 • představit žákům svatého Václava jako prvního zakladatele katedrály

Praktické pokyny

 • sraz je před vstupem do katedrály
 • protože Svatováclavskou kapli je možné navštívit pouze mimo turistický provoz, je třeba program začít mezi 8:00 a 8:30 
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-1-02: uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

      Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření


 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti

Významné dny: svátek sv. Václava 28.9.

Symboly: světlo, svatozář, atributy sv. Václava

Tradice: Svatováclavská úcta, Svatováclavský chorál

Použité metody:

 • Práce ve skupinách
 • Metody práce s textem - legendy
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - sochy, obrazové cykly, vitráže 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od podzimu 2019, zúčastnily se ho dosud čtyři skupiny základní školy. 

K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka: