O české státnosti v kapli sv. Václava

O programu

Osobnost knížete Václava se stala jedním z významných symbolů slavení Dne české státnosti, který připadá na svátek tohoto českého světce. Z mnoha památek na tuto osobnost zaujímá nejvýznamnější místo kaple sv. Václava vystavěná z vůle císaře Karla IV, která je zároveň srdcem katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při běžných turistických prohlídkách mohou návštěvníci do této kaple pouze nahlédnout dveřmi. Žáci s pedagogy budou moci kapli navštívit, aby prozkoumali její výzdobu a symboliku, která se vztahuje ke svatému Václavovi jako k ochránci české země. Nástěnné malby se vztahují k životu sv. Václava, jak je popsán v Kristiánově legendě, v legendě Ut annuncietur a v Dalimilově kronice, s jejichž texty budeme obrazy porovnávat a hledat souvislosti.  

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • umožnit žákům a pedagogům návštěvu Svatováclavské kaple, která je běžně nepřístupná, prohlédnout si její bohatou výzdobu a porozumět jejímu duchovnímu pozadí 
 • zprostředkovat žákům vztah mezi legendami coby literárním projevem úcty a výtvarnou výzdobou kaple na základě jejich samostatné práce
 • ukázat způsob středověkého smýšlení i projevů úcty k jedné z nejvýznamnějších a výjimečných osobností naší historie

Zvláštnosti programu:

 • během programu navštívíme dvě turistům nepřístupná místa: presbytář (část kostela, kde se shromažďují kněží a slaví mši svatou) a Svatováclavskou kapli (výjimečná nástěnná výzdoba včetně hrobu sv. Václava) 

Praktické pokyny

 • sraz je před vchodem do katedrály
 • vzhledem k tomu, že Svatováclavskou kapli lze navštívit jen mimo turistický provoz katedrály, je nezbytné, aby program začal mezi 8:00 a 8:30
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

SŠ: 

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

Významné dny: Den české státnosti 28. září

Symboly: svatozář, atributy sv. Václava

Tradice: Svatováclavská úcta, Svatováclavský chorál   

Použité metody: 

 • během programu zapojujeme aktivně žáky, aby přemýšleli, co o daném tématu vědí a aby své vědomosti uplatnili při porozumění výzdobě 
 • žáci se seznámí se svatováclavskými legendami čtením jejich úryvků a ve skupinkách přiřazují jejich obsah k výjevům ve výzdobě kaple; na základě této aktivity pochopí vzájemné souvislosti mezi literárními prameny námětu a výtvarným zpracováním 
 • žáci dostanou obrázky s detaily výzdoby kaple a zkoušejí je hledat; tímto způsobem mají možnost si pozorně kapli prohlédnou a najít motivy, které při zběžném pohledu nejsou vždy vidět

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 27 tříd ze základních a středních škol.

K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka: