1100. výročí úmrtí svaté Ludmily

Souhrnné informace k projektu pro školy

Připravuje a realizuje Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráce se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

STRÁNKU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Východiska projektu

"Velká vyprávění" po celá staletí zajišťovala integritu lidských pospolitostí a smysluplnost konkrétně prožívané reality. Každá kultura byla semknuta kolem příběhu, který byl společně sdílen a tradován, aby se nositelé kultury mohli orientovat a identifikovat. Zároveň jednotlivé složky, struktury, pojmy, hodnoty či instituce získávaly svou legitimitu právě ve vztahu ke konsensuálně sdílenému příběhu. (podle Jana Hábla, Aby člověk neupadal v nečlověka, 2015). 

Velké vyprávění

Ve velkém vyprávění o počátcích našeho státu má jednu z hlavních rolí kněžna Ludmila, a to jako první česká žena známá jménem, spoluzakladatelka českého státu, první žena přemyslovské dynastie, první česká křesťanská panovnice, matka českého národa a vychovatelka knížete Václava. Osobnost kněžny Ludmily k tomuto vyprávění patří zvláště od 12. století.

Cílem tohoto projektu je podpořit pedagogy v jejich úkolu uvést žáky do tohoto "velkého vyprávění" a vzbudit o něj zájem mezi žáky. Aktivity projektu představují kněžnu Ludmilu v souvislostech tohoto velkého vyprávění, aby žáci hledali a našli smysl celku i jednotlivých epizod a byl jim vytvořen prostor reflektovat hodnoty obsažené v příběhu kněžny Ludmily a mohli je konfrontovat s vlastní zkušeností. 

Rámcové vzdělávací programy

Cíle a obsah edukačního programu o kněžně Ludmile korespondují se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to zejména v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Dílčí cíle programů odpovídají též kompetencím, kterých mají žáci nabýt ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura. 

Konkrétní odkazy na cíle a klíčové kompetence budou obsahovat metodiky jednotlivých programů. Obdobně se to týká i souvislostí s RVP pro střední školy.  

Didaktický přístup

V metodických materiálech jsou zohledněny nejnovější historické poznatky o životě a době kněžny Ludmily a jsou použity moderní didaktické přístupy založené na aktivním učení, kritickém myšlení a oslovování všech složek osobnosti žáků. 

Zvláštní zřetel je věnován i duchovní složce výše zmíněného velkého vyprávění ve smyslu, jakým se zabývají v současné době obory, jako je Filozofie výchovy (cíle a smysl výchovy pro jednotlivého člověka a pro naplňování jeho poslání pro společnost), Teorie výchovy (pojetí jedince - důraz na jeho přirozenou spiritualitu a terminální i instrumentální hodnoty) a Pedagogika kultury (hledání kořenů lidství a osvojování si hodnot, které jsou podstatnou složkou kulturnosti člověka).


Vzdělávací projekt pro školy vzniká a je realizován v součinnosti s aktivitou spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

www.svataludmila.cz

Výroční spot spolku: https://youtu.be/kelH4G1rNUs

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

Pedagogické centrum AP připravilo tři vzdělávací programy, které byly akreditovány Ministerstvem školství pod č. j. MSMT-9507/2020-2-211 ze dne 26. 2. 2020. Akreditace je platná do 19. 5. 2023.

 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 1. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 2. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na středních školách

Vzdělávací programy jsou čtyřhodinové. Jsou zaměřeny na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.

Vzdělávací programy jsou nabízeny Pedagogickým centrem AP průběžně od února 2021. Programy je možné objednat pro pedagogy jedné školy. 

Podrobnější informace k programům najdete na stránce DVPP a semináře

Přihlašovací formulář na aktuální termíny zde

Metodická příručka pro pedagogy

Souhrnná příručka pro pedagogy, která poskytne základní informace a přehled o jejich zdrojích i o konkrétních didaktických prostředcích. 

Obsah příručky

Život kněžny Ludmily

 • Dostupné informace o životě kněžny Ludmily
 • Historický kontext života kněžny LudmilyKněžna Ludmila v umění a v díle historiků

 • Kněžna Ludmila v literárních dílech (legendy, české kroniky, práce historiků, krásná literatura)
 • Kněžna Ludmila ve výtvarném umění (iluminované rukopisy, sochy, obrazy)
 • Hudba komponovaná k poctě kněžny Ludmily
 • Místa v Čechách spojená se životem sv. Ludmily
 • Místa spojená s úctou ke sv. Ludmile
 • Přehled písemných zdrojů, rozhlasových a filmových dokumentů, videozáznamů z konferencí

Druhý život svaté Ludmily

 • Projevy úcty ke sv. Ludmile v průběhu staletí v českém státě
 • Přehled hmotných a jiných památek podle typu a období vzniku
 • Potomci sv. Ludmily: světci mezi šlechtickými rody a evropskými panovnickými rodinami
 • Úcta a tradice spojené se sv. Ludmilou ve slovanských zemích

Kněžna Ludmila ve výuce

 • Edukační materiály pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy (scénáře výukových hodin, didaktické materiály, fotografie) - jejich podrobnější obsah je popsán v následující sekci této stránky

Edukační programy pro žáky

V této sekci jsou představeny základní obsahy vytvořených didaktických materiálů, které je možné využít ve výuce souvisejících předmětů. Jedná se zpravidla o programy na dvě až tři vyučovací hodiny, které nemusí nutně následovat bezprostředně za sebou. Jeden program je vhodné realizovat v jedné třídě žáků. 

Cíle, obsahy a didaktické nástroje k jednotlivým scénářům jsou popsány v souborech ke stažení, které jsou umístěny v zabezpečené sekci, co níž je třeba se registrovat. Materiály jsou k dispozici zdarma. 

1. — 2. třída základní školy

Téma: Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava

 • počátky českého státu v příběhu přemyslovské rodiny podle legendy "Stalo se v zemi Čechů" a obrazů podle "Liber depictus" 
 • mezigenerační vztahy v rodině - jednoduchý rodokmen
 • Ludmila a její vnuk Václav - vzájemný vztah

3. — 5. třída základní školy

Téma: První česká žena známá jménem a úcta k ní nejen v českých zemích

 • příběh o počátcích utváření českého státu a role kněžny Ludmily podle "Kristiánovy legendy" a "Liber depictus"
 • význam jména "Ludmila", pojem "světice" a její potomci v evropských panovnických rodech
 • místa a některé hmotné památky na kněžnu Ludmilu v naší zemi

6. — 7. třída základní školy

Téma: První žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu

 • program je zaměřený na porozumění významu přijetí křesťanství knížetem Bořivojem a jeho manželkou Ludmilou a vliv tohoto rozhodnutí na další směřování naší země, a to na základě zkoumání příběhu Palladia země české v průběhu českých dějin
 • rozlišování literárních druhů na základě ukázek: legenda, pověst, novinová zpráva, státnický projev a homilie
 • "druhý život" světice: hudební a výtvarná díla k uctívání kněžny Ludmily

8. — 9. třída základní školy

Téma: První česká křesťanská panovnice a matka národa

 • příběh o souboji kněžny Drahomíry s tchyní Ludmilou na základě historických faktů, legend a kronik, kritické čtení různých literárních žánrů
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily (návaznost na Zákon sudnyj lidem)
 • práce s obrazy: významná zobrazení kněžny Ludmily, symboly a jejich význam
 • smysl tradice uctívání ostatků svatých; poutě a slavnosti ve výročních dnech smrti

Střední škola

Téma: O legendárních počátcích českého státu a osobnosti kněžny Ludmily

Obsah lze přizpůsobit potřebám a zájmům žáků a pedagoga:

 • proces vzniku českého státu v historických souvislostech christianizace Evropy
 • přehled legendárních pramenů, klíče k porozumění; literární žánry vztahující se k druhému životu sv. Ludmily
 • pohled na osobnost sv. Václava a sv. Ludmily v různých obdobích očima soudobých historiků - kritické čtení vybraných textů
 • místa spojená se životem a úctou ke sv. Ludmile, archeologické nálezy
 • druhý život sv. Ludmily v uměleckých dílech - reflexe vybraných děl
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily
 • smysl uctívání ostatků svatých; slavnosti a poutě

Podklady pro žákovský projekt

Obsahuje informace a didaktické pomůcky na osobnost kněžny Ludmily v jejím životě i tzv. druhém životě. Rozděleno podle oborů:

- literatura, zejména legendy a kroniky, odborné texty

- archeologie

- historie

- dějiny umění

- psychologie

- teologie


Jednotlivé didaktické materiály

náhled na obsah metodické příručky pro pedagogy, scénáře výukových hodin a jednotlivé pomůcky 

vytvořené v Pedagogickém centru AP je možné stáhnout zdarma na základě registrace na tuto stránku