1100. výročí úmrtí svaté Ludmily

Souhrnné informace k projektu pro školy

Připravuje a realizuje Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráce se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

STRÁNKU PŘIPRAVUJEME, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Východiska projektu

"Velká vyprávění" po celá staletí zajišťovala integritu lidských pospolitostí a smysluplnost konkrétně prožívané reality. Každá kultura byla semknuta kolem příběhu, který byl společně sdílen a tradován, aby se nositelé kultury mohli orientovat a identifikovat. Zároveň jednotlivé složky, struktury, pojmy, hodnoty či instituce získávaly svou legitimitu právě ve vztahu ke konsensuálně sdílenému příběhu. (podle Jana Hábla, Aby člověk neupadal v nečlověka, 2015). 

Velké vyprávění

Ve velkém vyprávění o počátcích našeho státu má jednu z hlavních rolí kněžna Ludmila, a to jako první česká žena známá jménem, spoluzakladatelka českého státu, první žena přemyslovské dynastie, první česká křesťanská panovnice, matka českého národa a vychovatelka knížete Václava. Osobnost kněžny Ludmily k tomuto vyprávění patří zvláště od 12. století.

Cílem tohoto projektu je podpořit pedagogy v jejich úkolu uvést žáky do tohoto "velkého vyprávění" a vzbudit o něj zájem mezi žáky. Aktivity projektu představují kněžnu Ludmilu v souvislostech tohoto velkého vyprávění, aby žáci hledali a našli smysl celku i jednotlivých epizod a byl jim vytvořen prostor reflektovat hodnoty obsažené v příběhu kněžny Ludmily a mohli je konfrontovat s vlastní zkušeností. 

Rámcové vzdělávací programy

Cíle a obsah edukačního programu o kněžně Ludmile korespondují se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to zejména v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Dílčí cíle programů odpovídají též kompetencím, kterých mají žáci nabýt ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura. 

Konkrétní odkazy na cíle a klíčové kompetence budou obsahovat metodiky jednotlivých programů. Obdobně se to týká i souvislostí s RVP pro střední školy.  

Didaktický přístup

V metodických materiálech jsou zohledněny nejnovější historické poznatky o životě a době kněžny Ludmily a jsou použity moderní didaktické přístupy založené na aktivním učení, kritickém myšlení a oslovování všech složek osobnosti žáků. 

Zvláštní zřetel je věnován i duchovní složce výše zmíněného velkého vyprávění ve smyslu, jakým se zabývají v současné době obory, jako je Filozofie výchovy (cíle a smysl výchovy pro jednotlivého člověka a pro naplňování jeho poslání pro společnost), Teorie výchovy (pojetí jedince - důraz na jeho přirozenou spiritualitu a terminální i instrumentální hodnoty) a Pedagogika kultury (hledání kořenů lidství a osvojování si hodnot, které jsou podstatnou složkou kulturnosti člověka).

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

Pedagogické centrum AP připravilo tři vzdělávací programy, které byly akreditovány Ministerstvem školství pod č. j. MSMT-9507/2020-2-211 ze dne 26. 2. 2020. Akreditace je platná do 19. 5. 2023.

 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 1. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 2. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na středních školách

Vzdělávací programy jsou čtyřhodinové. Jsou zaměřeny na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.

Vzdělávací programy budou nabízeny Pedagogickým centrem AP průběžně od ledna 2021. Programy je možné objednat pro pedagogy jedné školy. Přihlašovací formulář připravujeme. 

Metodická příručka pro pedagogy

Souhrnná příručka pro pedagogy, která poskytne základní informace a přehled o jejich zdrojích i o konkrétních didaktických prostředcích. 

Obsah příručky

Život kněžny Ludmily

 • Historické údaje o životě kněžny Ludmily
 • Historický kontext života kněžny Ludmily
 • Prameny o životě kněžny Ludmily: legendy, archeologické nálezy
 • Osobnost a život sv. Ludmily v dílech českých historiků v průběhu staletí

Místa, památky, umění

 • Místa v Čechách spojená se životem sv. Ludmily
 • Místa spojená s úctou ke sv. Ludmile
 • Sv. Ludmila a její život v umění (literární díla, výtvarná díla, hudební díla, filmová díla, výzdoba kostelů)

Druhý život svaté Ludmily

 • Projevy úcty ke sv. Ludmile v průběhu staletí u nás
 • Potomci sv. Ludmily: světci mezi šlechtickými rody a evropskými panovnickými rodinami
 • Úcta a tradice spojené se sv. Ludmilou ve slovanských zemích


Odkaz sv. Ludmily ve výuce

 • Doporučená témata k výuce pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy
 • Doporučené texty k výuce
 • Doporučená umělecká díla
 • Doporučené didaktické nástroje

Přehled doporučené literatury

Edukační programy pro žáky

Níže je k dispozici ke stažení celkem pět scénářů vyučovacích hodin, které je možné využít ve výuce souvisejících předmětů. Jedná se zpravidla o programy na dvě vyučovací hodiny, které nemusí nutně následovat bezprostředně za sebou. Jeden program je vhodné realizovat v jedné třídě žáků. 

Cíle, obsahy a didaktické nástroje k jednotlivým scénářům jsou popsány v souborech ke stažení. Použité pomůcky vytvořené Pedagogickým centrem AP jsou samostatně ke stažení v sekci Jednotlivé didaktické pomůcky. 

1. - 2. třída základní školy

Téma: Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava

 • počátky českého státu v příběhu přemyslovské rodiny podle legendy Stalo se v provincii Čechů a obrazů z Liber depictus 
 • mezigenerační vztahy v rodině - jednoduchý rodokmen
 • Ludmila a její vnuk Václav - vzájemný vztah

3. - 5. třída základní školy

Téma: První česká žena známá jménem a úcta k ní nejen v českých zemích

 • příběh o počátcích utváření českého státu a role kněžny Ludmily podle Proložní legendy a Liber depictus
 • význam jména "Ludmila", pojem "světice" a její potomci v evropských panovnických rodech
 • místa spojená se sv. Ludmilou v naší zemi

6. - 7. třída základní školy

Téma: První žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu

 • vyprávění příběhu o utváření našeho státu v době prvních Přemyslovců z pohledu Kristiánovy a Dalimilovy kroniky, které dávají život sv. Ludmily do souvislosti s dalším vývojem našich dějin
 • hmotné a symbolické památky odkazující na počátky našeho státu v kontextu velkého vyprávění: Paládium země české, svatováclavská orlice, svatováclavský chorál
 • "druhý život" světice: hudební a výtvarná díla k uctívání kněžny Ludmily

8. - 9. třída základní školy

Téma: První česká křesťanská panovnice a matka národa

 • příběh o souboji kněžny Drahomíry s tchyní Ludmilou na základě historických faktů, legend a kronik, kritické čtení různých literárních žánrů
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily (návaznost na Zákon sudnyj lidem)
 • práce s obrazy: významná zobrazení kněžny Ludmily, symboly a jejich význam
 • smysl tradice uctívání ostatků svatých; poutě a slavnosti ve výročních dnech smrti

Střední škola

Téma: O legendárních počátcích českého státu a osobnosti kněžny Ludmily

Obsah lze přizpůsobit potřebám a zájmům žáků a pedagoga:

 • proces vzniku českého státu v historických souvislostech christianizace Evropy
 • přehled legendárních pramenů, klíče k porozumění; literární žánry vztahující se k druhému životu sv. Ludmily
 • pohled na osobnost sv. Václava a sv. Ludmily v různých obdobích očima soudobých historiků - kritické čtení vybraných textů
 • místa spojená se životem a úctou ke sv. Ludmile, archeologické nálezy
 • druhý život sv. Ludmily v uměleckých dílech - reflexe vybraných děl
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily
 • smysl uctívání ostatků svatých; slavnosti a poutě

Podklady pro žákovský projekt

Obsahuje informace a didaktické pomůcky na osobnost kněžny Ludmily v jejím životě i tzv. druhém životě. Rozděleno podle oborů:

- literatura, zejména legendy a kroniky, odborné texty

- archeologie

- historie

- dějiny umění

- psychologie

- teologie


Jednotlivé didaktické pomůcky

Obsahuje pomůcky vytvořené v Pedagogickém centru ke stažení, odkazy na další vhodné pomůcky a literaturu. 

OBSAH RUBRIKY PŘIPRAVUJEME