Počátky českého státu – kněžna Ludmila

Projekt byl vytvořen při příležitosti 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily v roce 2021

Souhrnné informace k projektu pro školy

Připravuje a realizuje Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráce se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

Východiska projektu

"Velká vyprávění" po celá staletí zajišťovala integritu lidských pospolitostí a smysluplnost konkrétně prožívané reality. Každá kultura byla semknuta kolem příběhu, který byl společně sdílen a tradován, aby se nositelé kultury mohli orientovat a identifikovat. Zároveň jednotlivé složky, struktury, pojmy, hodnoty či instituce získávaly svou legitimitu právě ve vztahu ke konsensuálně sdílenému příběhu. (podle Jana Hábla, Aby člověk neupadal v nečlověka, 2015). 

Velké vyprávění

Ve velkém vyprávění o počátcích našeho státu má jednu z hlavních rolí kněžna Ludmila, a to jako první česká žena známá jménem, spoluzakladatelka českého státu, první žena přemyslovské dynastie, první česká křesťanská panovnice, matka českého národa a vychovatelka knížete Václava. Osobnost kněžny Ludmily k tomuto vyprávění patří zvláště od 12. století.

Cílem tohoto projektu je podpořit pedagogy v jejich úkolu uvést žáky do tohoto "velkého vyprávění" a vzbudit o něj zájem mezi žáky. Aktivity projektu představují kněžnu Ludmilu v souvislostech tohoto velkého vyprávění, aby žáci hledali a našli smysl celku i jednotlivých epizod a byl jim vytvořen prostor reflektovat hodnoty obsažené v příběhu kněžny Ludmily a mohli je konfrontovat s vlastní zkušeností. 

Rámcové vzdělávací programy

Cíle a obsah edukačního programu o kněžně Ludmile korespondují se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to zejména v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Dílčí cíle programů odpovídají též kompetencím, kterých mají žáci nabýt ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura. 

Konkrétní odkazy na cíle a klíčové kompetence budou obsahovat metodiky jednotlivých programů. Obdobně se to týká i souvislostí s RVP pro střední školy.  

Didaktický přístup

V metodických materiálech jsou zohledněny nejnovější historické poznatky o životě a době kněžny Ludmily a jsou použity moderní didaktické přístupy založené na aktivním učení, kritickém myšlení a oslovování všech složek osobnosti žáků. 

Zvláštní zřetel je věnován i duchovní složce výše zmíněného velkého vyprávění ve smyslu, jakým se zabývají v současné době obory, jako je Filozofie výchovy (cíle a smysl výchovy pro jednotlivého člověka a pro naplňování jeho poslání pro společnost), Teorie výchovy (pojetí jedince - důraz na jeho přirozenou spiritualitu a terminální i instrumentální hodnoty) a Pedagogika kultury (hledání kořenů lidství a osvojování si hodnot, které jsou podstatnou složkou kulturnosti člověka).


Vzdělávací projekt pro školy vzniká a je realizován v součinnosti s aktivitou spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

www.svataludmila.cz

Výroční spot spolku: https://youtu.be/kelH4G1rNUs

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

Pedagogické centrum AP připravilo tři vzdělávací programy, které byly akreditovány Ministerstvem školství pod č. j. MSMT-9507/2020-2-211 ze dne 26. 2. 2020. Akreditace je platná do 19. 5. 2023.

 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 1. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na 2. stupni základních škol
 • Příprava oslavy 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily na středních školách

Vzdělávací programy jsou čtyřhodinové. Jsou zaměřeny na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.

Vzdělávací programy jsou nabízeny Pedagogickým centrem AP průběžně od února 2021. Programy je možné objednat pro pedagogy jedné školy. 

Podrobnější informace k programům najdete na stránce DVPP a semináře

Přihlašovací formulář na aktuální termíny zde

Metodická příručka pro pedagogy

Souhrnná příručka pro pedagogy, která poskytne základní informace a přehled o jejich zdrojích i o konkrétních didaktických prostředcích. 

Obsah příručky

Život kněžny Ludmily

 • Dostupné informace o životě kněžny Ludmily
 • Historický kontext života kněžny LudmilyKněžna Ludmila v umění a v díle historiků

 • Kněžna Ludmila v literárních dílech (legendy, české kroniky, práce historiků, krásná literatura)
 • Kněžna Ludmila ve výtvarném umění (iluminované rukopisy, sochy, obrazy)
 • Hudba komponovaná k poctě kněžny Ludmily
 • Místa v Čechách spojená se životem sv. Ludmily
 • Místa spojená s úctou ke sv. Ludmile
 • Přehled písemných zdrojů, rozhlasových a filmových dokumentů, videozáznamů z konferencí

Druhý život svaté Ludmily

 • Projevy úcty ke sv. Ludmile v průběhu staletí v českém státě
 • Přehled hmotných a jiných památek podle typu a období vzniku
 • Potomci sv. Ludmily: světci mezi šlechtickými rody a evropskými panovnickými rodinami
 • Úcta a tradice spojené se sv. Ludmilou ve slovanských zemích

Kněžna Ludmila ve výuce

 • Edukační materiály pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy (scénáře výukových hodin, didaktické materiály, fotografie) - jejich podrobnější obsah je popsán v následující sekci této stránky

Edukační programy pro žáky

V této sekci jsou představeny základní obsahy vytvořených didaktických materiálů, které je možné využít ve výuce souvisejících předmětů. Jedná se zpravidla o programy na dvě až tři vyučovací hodiny, které nemusí nutně následovat bezprostředně za sebou. Jeden program je vhodné realizovat v jedné třídě žáků. 

Cíle, obsahy a didaktické nástroje k jednotlivým scénářům jsou popsány v souborech ke stažení, které jsou umístěny v zabezpečené sekci, co níž je třeba se registrovat. Materiály jsou k dispozici zdarma. 

1. — 2. třída základní školy

Téma: Kněžna Ludmila jako babička a vychovatelka vnuka Václava

 • počátky českého státu v příběhu přemyslovské rodiny podle legendy "Stalo se v zemi Čechů" a obrazů podle "Liber depictus" 
 • mezigenerační vztahy v rodině - jednoduchý rodokmen
 • Ludmila a její vnuk Václav - vzájemný vztah

3. — 5. třída základní školy

Téma: První česká žena známá jménem a úcta k ní nejen v českých zemích

 • příběh o počátcích utváření českého státu a role kněžny Ludmily podle "Kristiánovy legendy" a "Liber depictus"
 • význam jména "Ludmila", pojem "světice" a její potomci v evropských panovnických rodech
 • místa a některé hmotné památky na kněžnu Ludmilu v naší zemi

6. — 7. třída základní školy

Téma: První žena přemyslovské dynastie a spoluzakladatelka českého státu

 • program je zaměřený na porozumění významu přijetí křesťanství knížetem Bořivojem a jeho manželkou Ludmilou a vliv tohoto rozhodnutí na další směřování naší země, a to na základě zkoumání příběhu Palladia země české v průběhu českých dějin
 • rozlišování literárních druhů na základě ukázek: legenda, pověst, novinová zpráva, státnický projev a homilie
 • "druhý život" světice: hudební a výtvarná díla k uctívání kněžny Ludmily

8. — 9. třída základní školy

Téma: První česká křesťanská panovnice a matka národa

 • příběh o souboji kněžny Drahomíry s tchyní Ludmilou na základě historických faktů, legend a kronik, kritické čtení různých literárních žánrů
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily (návaznost na Zákon sudnyj lidem)
 • práce s obrazy: významná zobrazení kněžny Ludmily, symboly a jejich význam
 • smysl tradice uctívání ostatků svatých; poutě a slavnosti ve výročních dnech smrti

Střední škola

Téma: O legendárních počátcích českého státu a osobnosti kněžny Ludmily

Obsah lze přizpůsobit potřebám a zájmům žáků a pedagoga:

 • proces vzniku českého státu v historických souvislostech christianizace Evropy
 • přehled legendárních pramenů, klíče k porozumění; literární žánry vztahující se k druhému životu sv. Ludmily
 • pohled na osobnost sv. Václava a sv. Ludmily v různých obdobích očima soudobých historiků - kritické čtení vybraných textů
 • místa spojená se životem a úctou ke sv. Ludmile, archeologické nálezy
 • druhý život sv. Ludmily v uměleckých dílech - reflexe vybraných děl
 • role křesťanské víry v osobních postojích a činech kněžny Ludmily
 • smysl uctívání ostatků svatých; slavnosti a poutě

Podklady pro žákovský projekt

Obsahuje informace a didaktické pomůcky na osobnost kněžny Ludmily v jejím životě i tzv. druhém životě. Rozděleno podle oborů:

- literatura, zejména legendy a kroniky, odborné texty

- archeologie

- historie

- dějiny umění

- psychologie

- teologie


Jednotlivé didaktické materiály

náhled na obsah metodické příručky pro pedagogy, scénáře výukových hodin a jednotlivé pomůcky 

vytvořené v Pedagogickém centru AP je možné stáhnout zdarma na základě registrace na tuto stránku