Kaple sv. Václava a její výzdoba

Kapli sv. Václava nechal při stavbě katedrály vybudovat císař Karel IV. Stala se jejím "srdcem", protože stojí na místě, kde byl pohřben sv. Václav a kde jeho ostatky odpočívají dodnes. Kaple byla v průběhu staletí bohatě vyzdobena nástěnnými malbami a dalšími prvky. Během programu žáci navštíví několik míst v katedrále a především se seznámí s výzdobou kaple. Na základě úkolů budou moci pochopit její jedinečnost a význam pro celou zemi.    

Lektoři:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky se základními informacemi o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 • umožnit žákům navštívit kapli sv. Václava, pro turisty běžně nepřístupnou, prohlédnout si její výzdobu a zkoumat její obsah a smysl
 • pomoci rozvíjet vztah žáků k tradici úcty ke sv. Václavu 

Praktické pokyny

 • sraz je před vstupem do katedrály
 • protože kapli sv. Václava je možné navštívit mimo turistický provoz, který začíná v 9:00, je třeba, aby program začal v 8:00 - 8:30, aby bylo dost času na prohlídku kaple a aktivity s ní spojené
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

SŠ:

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

Významné dny: svátek sv. Václava 28.9. 

Symboly: atributy sv. Václava

Tradice: svatováclavská úcta, uctívání relikvií, korunovační klenoty 

Použité metody:

 • Práce ve skupinách
 • Práce s textem
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - sochy, obrazové cykly

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen jako nový, ještě nebyl vyzkoušen. 

K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka: