Betlémský příběh na Karlově

V podzemí kostela na Karlově se nachází Betlémská jeskyně postavená v 18. století. Je to bohatě zdobený prostor, který chce přenést návštěvníky do izraelské krajiny a připomenout příběh o narození Mesiáše, jak si ho představovali barokní umělci. Žáci během programu navštíví kostel i podzemní jeskyni a prozkoumají, jak je ve výzdobě karlovského kostela zobrazen betlémský příběh. 

Lektorka programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s prostorem kostela Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově a podzemní Betlémské jeskyně
 • umožnit žákům poznat nebo si připomenout vánoční příběh a jeho význam pro výtvarnou výzdobu kostela
 • rozvíjet schopnost práce s uměleckým dílem a jeho pochopení  

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově
 • část programu probíhá v Betlémské jeskyni v podzemí kostela, je tedy třeba počítat se sestupem po schodech a s počtem max. 20-25 žáků 
 • program je poskytován ZDARMA
 • sraz s lektorkou před kostelem u sochy Karla IV. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Střední školy (podle RVP G):

 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

Významné dny: Štědrý den 24.12., Boží hod vánoční 25.12. 

Symboly: světlo, hvězda

Tradice: stavění betlémů 

Použité metody:

 • Práce s výtvarnou výzdobou kostela 
 • Práce s nahrávkami 
 • Hledání detailů ve výzdobě Betlémské jeskyně

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od adventní doby roku 2022 a byl realizován pro dvě 1. třídy základních škol.