Jak se orientovat v naší nabídce?

Průvodce stránkami

Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského (dále PgC AP) nabízí:

 • programy pro žáky: lektorované pracovníky PgC a jejich spolupracovníky ve školách, v kostelích a na dalších místech; k některým programům nabízí didaktický materiál pro učitele, kteří vedou program sami
 • semináře a didaktické materiály pro pedagogy: v rámci DVPP, semináře na aktuální témata; didaktické materiály a metodické příručky

Ceny programů

Při zřizování Pedagogického centra AP v roce 2017 se vycházelo ze skutečnosti, že základní vzdělání je v České republice poskytováno zdarma. Předpokládalo se proto, že PgC bude programy poskytovat PRO ŽÁKY také ZDARMA. Tento přístup přetrvává. 

Výjimky:

 • pokud se škola chce podílet na nákladech PgC a podpořit naši činnost, AP můž vystavit fakturu ve výši do 50 Kč na žáka, dohoda o výši je možná; 
 • pokud se program koná v zařízení, kde vybírá vstupné jeho majitel, je třeba tuto cenu zaplatit majiteli či správci:  např. katedrála sv. Víta - cenu v době turistického provozu stanovuje Správa pražského hradu, mimo tuto dobu tj. od 8 do 9 hod. toto neplatí; dalším takovým objektem je kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde se platí kapitule symbolická částka za celou třídu. V Břevnovském klášteře a  Emauzském klášteře je stanoveno vstupné na žáka. 
 • Informace o ceně obsahuje každá vlastní stránka programu v praktických pokynech.

PROGRAMY PRO PEDAGOGY jsou zpoplatněny příspěvkem 150 Kč/seminář DVPP, u seminářů se dvěma navazujícími setkáními (o celkové hodinové dotaci 8h.) částkou 250,- Kč. Faktura je vystavována pro jednotlivce i vysílající organizaci.


Metodické materiály pro učitele

Přehled všech didaktických materiálů, které může učitel využít při své výuce, je uveden na stránce METODICKÉ MATERIÁLY v menu INFORMACE PRO UČITELE. 

Jde zpravidla o materiály, které vznikly při omezení výuky ve školách v době "covidu", nebo které vznikly a vznikají v rámci projektů finančně podpořených státními institucemi či grantovými agenturami. V roce 2020-2021 to byl projekt "Kněžna Ludmila", pro rok 2023 se připravuje projekt "České nebe".


Katalog a přehledy programů

"Rychlé" přehledy podle věku žáků

Vytvořili jsme seznamy podle věku žáků, kterým jsou určeny. Programy jsou řazeny abecedně podle názvu. Rozkliknutím názvu programu se otevře jeho vlastní stránka. 

Přehled bude ještě doplněn o rozdělení podle tematických sekcí. 


Základní katalog programů pro žáky  je členěn podle 12 základních tematických okruhů. 

Po rozkliknutí tematického okruhu se objeví stránka s ikonkami. Každá ikonka obsahuje název programu, věkovou skupinu, pro kterou je program určen, a jeho doporučenou délku. 

Pokud se program koná v kostele, je na ikonce zpravidla fotografie tohoto kostela. Pokud lze program realizovat v různých kostelech či dokonce v libovolném kostele, je na ikonce jiný obrázek nebo symbol. 

Programy určené do školy (a které se mohou konat i v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské 30 v Praze 1), jsou označeny zpravidla obrázkem z programu, obrazem či fotografií osobnosti nebo symbolů, které se k programu váží. 

Příklady:

Ikonka vlevo označuje program konaný ve třídě nebo v prostorách PgC v Jindřišské ulici 30. 

Označení "4. - 9. ZŠ" znamená, že program existuje v několika variantách podle věku žáků. Není ale přizpůsobem mladším dětem ve věku 1: - 3. třídy nebo MŠ, ani studentům SŠ. 

Je však možné o takové přizpůsobení požádat a lektoři PgC připraví i vámi požadovanou variantu. 

Čas 45-60 min. znamená, že ve škole bude program trvat jednu vyučovací hodinu, tj. 45 min. V sále Pedagogického centra počítejte se 60 min., pokud se pedagog nedohodne s lektorem jinak. 

Téměř každý program lze rozšířit na dvě vyučovací hodiny, kdy je druhá část věnována dalším aktivizačním metodám, videoukázkám apod., které umožní žákům hlouběji do tématu proniknout. 

V ikonce k tomuto programu je fotografie rotundy sv. Martina na Vyšehradě. Program se realizuje uvnitř rotundy. 

"3. - 9. ZŠ, SŠ" uvádí, že program je zpracován a několika variantách podle věku žáků.

V názvu je odkaz na advent. Program byl zpracován přednostně pro dobu adventní, kdy je postava sv. Martina, která se váže také k lidové tradici svatomartinských oslav, uváděna spolu s dalšími světci přítomnými v našich adventních tradicích. 

Téma sv. Martina lze ale vztáhnout i jiným souvislostem, např. k tématu míru a války: Proto vznikl pro rotundu i program "Meč, plášť a mitra v rotundě sv. Martina". Tento program je uveden v sekci "Svatí a ochránci české země", zatímco program uvedený na ikonce najdete v tematické sekci "Advent a Vánoce".  

Vlastní stránka každého programu

Po rozkliknutí ikonky programu se vám zobrazí v novém okně podrobný popis programu, který obsahuje:

 • obrazové záhlaví stránky, které bývá stejné pro celou tematickou sekci 
 • anotaci vyjadřující základní zaměření programu. Ten se může vztahovat k nějakému konkrétnímu místu, tradici a historické události, a také k hodnotám lidského života, k nimž se zpravidla snažíme se žáky dospět ve druhé části programu
 • seznam lektorů PgC, kteří program vytvářeli či se podíleli se na jeho tvorbě a nyní ho lektorují, nebo si ho osvojili jako lektoři později; na programu se mohou podílet i další přizvaní lektoři spolupracující s PgC
 • cíle programu vycházejí jednak z obsahu tématu a jednak přihlížejí k obsahům a cílům výuky podle RVP pro příslušný typ školy; zahrnují všechny složky programu: informace, hledání přesahu a souvislostí, hodnotová výchova
 • praktické pokyny jsou psány modrou barvou, doplňují informace, které objednavatel - pedagog, získá od koordinátorky PgC. Týkají se místa začátku programu a setkání s lektorem; dále doporučení, která je třeba vzít v úvahu při objednávání, a také informace o poplatku, pokud je s programem spojen. Řiďte se ale přednostně aktuálními pokyny od koordinátorky programu
 • didaktické poznámky se týkají souvislosti programu s RVP, s významnými dny kalednáře a s živými tradicemi v naší zemi; dále jsou zde uvedeny symboly, se kterými se žáci v programu potkají, a použité metody
 • v části "Výstupy a zkušenosti" se snažíme zaznamenat, kolik tříd se programu zúčastnilo, případně doplnit fotografie
 • na stránce může být uveden odkaz na didaktické materiály pro pedagogy, podle kterých může námět využít ve vlastní výuce.