Životní zkušenosti
v hudbě Antonína Dvořáka

Antonín Dvořák (1841—1904) je světově proslulým českým skladatelem, který si ve svém osobním životě prožil těžké chvíle, ale dokázal jít dál a získat si světový věhlas. Velký podíl na tom mělo i jeho působení v  v tzv. "novém světě" v Americe, kde mu bylo nabídnuto místo ředitele konzervatoře, aby zde pomohl vychovat novou generaci amerických umělců. Zde zkomponoval pozoruhodnou symfonii č. 9 zvanou "Novosvětská", která byla přijata s velkým nadšením. 
V našem programu se zaměříme na dva okamžiky Dvořákova života: ztrátu prvních tří dětí během dvou let, po níž svoji bolest vyjádřil skladbou Stabat mater, a na jeho objevy v Americe, které se promítly do novosvětské symfonie. Program bude probíhat na dvou místech Arcibiskupského paláce v Praze: v kapli a v reprezentačních prostorách, kde se mj. nachází unikátní série gobelínů na motivy "Nového světa". S dětmi budeme objevovat hodnoty, které nám poznávání světa přináší. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • podpořit v dětech zájem o hudbu a její způsob sdělování emocí i hodnot
 • rozšířit pozvání o Antonínu Dvořákovi na příběhu dvou skladeb z jeho bohaté tvorby
 • umožnit poznání smyslu existence i výzdoby Arcibiskupského paláce, který není turistům běžně přístupný
 • podpořit kreativitu dětí při vyjadřování vlastních emocí a prožitků

Praktické pokyny

 • Program se koná v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí (popisné číslo 16), vlevo od vchodu do areálu Pražského hradu.
 • Sraz s lektorem je v domluvenou hodinu před Arcibiskupským palácem. 
 • Během programu navštívíme kapli a reprezentační prostory paláce, ve kterých se nachází také kompletní sbírka jedinečných gobelínů "Z nového světa", která byla také inspirací pro umístění programu právě na toto místo. 
 • Předpokládaná délka programu 60 min je minimální, může se prodloužit podle zájmu žáků a jejich časových možností. 
 • Program je poskytován bezplatně.

Didaktické poznámky

Program bude přizpůsoben věkové skupině žáků. 

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit

 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • Člověk a společnost: chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými, následnými, důsledkovými a jinými vazbami

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny:  výroční dny narození a smrti (8. září 1841 Nelahozeves – 1. května 1904 Praha)

Symboly: hudební skladba

Tradice: Mezinárodní festival klasické hudby Dvořákova Praha (od roku 2008)

Použité metody:

 • propojení výzdoby místa s hudebním námětem a jeho zpracováním (Stabat mater)
 • práce s mapou, obrazy a s texty
 • vlastní dramatická nebo hudební tvořivá činnost

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od května 2024.