Za Prokopem na Sázavu

'Za Prokopem na Sázavu' je tematicky zpracovaný výlet krásným krajem za prvním opatem Sázavského kláštera, do místa, kde se rozvíjela slovanská liturgie a ke kterému se váže nesčetné množství příběhů a legend. Tyto příběhy nás budou provázet během cesty i na místě. Žáci se jimi budou moci zabývat prostřednictvím přiměřených aktivit už během dopravy. Na místě se pak podívají do kostela a do krypty s ostatky sv. Prokopa, při hlubším zájmu také do galerie. Cestou navštívíme i studánku, kde se měl sv. Prokop setkat s přemyslovským knížetem Oldřichem. 


Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností sv. Prokopa a jeho významem pro české země
 • umožnit žákům a pedagogům prohlédnout si kostel a kryptu Sázavského kláštera
 • pomoci vnímat krajinu, kterou se prochází, jako společné místo života našich předků i naší generace

Praktické pokyny

 • Program je možné uskutečnit zpravidla v měsících květnu a červnu a dále během září a počátku října, a to od pondělí do pátku. Vhodný termín je nutné předjednat nejpozději dva týdny dopředu s naším lektorem.
 • Odjezd z Prahy, buď autobusem od stanice metra C Háje v 8:15, nebo vlakem z hlavního nádraží v 8:08 s možností nástupu kdekoliv dále. 


 • Možné varianty pěších tras:

Trasy jsou zvolené vzhledem k prokopským legendám a příběhům a současně nabízejí pohled z různých stran na Sázavský klášter. Poskytují tak možnosti aktivit odpovídajících danému místu.

Trasa A: zastávka autobusu č. 382 Vlkančice, Pyskočely (příjezd 9:29) - vrch bývalého hradiště Černé Budy, kaple sv. Prokopa - Sázavský klášter, cca 3,5 km; po prohlídce kostela a krypty cesta kolem studánky Vosovka k železniční stanici 2 km; celkem tedy cca 5,5 km a čas na aktivity; návrat do Prahy vlakem kolem 16. hodiny

Trasa B: vlakem do zastávky Plužiny (9:37) - vrch bývalého Dojetřického hradiště - Sázavský klášter, cca 4 km; po prohlídce kostela a krypty cesta kolem studánky Vosovka k železniční zastávce 2 km; celkem tedy cca 6 km a čas na aktivity; návrat do Prahy vlakem kolem 16. hodiny

Trasa C: vlakem do stanice Sázava (9:44) - meandry řeky Sázavy - 200 m Čertovou Brázdou (a asi půl kilometru po kraji silnice) - Sázavský klášter cca 4,5 km; po prohlídce kostela a krypty cesta kolem studánky Vosovka k železniční zastávce 2 km; celkem tedy cca 6,5 km a čas na aktivity; návrat do Prahy vlakem kolem 16. nebo 17. hodiny

Trasa D: vlakem do stanice Sázava zastávka (9:41) - studánka Vosovka - Sázavský klášter 2 km; po prohlídce kostela a krypty cesta na Vlkančický kopec - rozcestí Na Sv. Trojici - asi 1 km Čertovou brázdou (dolů) - meandry řeky Sázavy - železniční stanice Sázava; celkem cca 8,5 km a čas na aktivity; návrat do Prahy vlakem kolem 17. hodiny

Trasa E: pro školy v přírodě, popř. ZŠ v okolí Sázavy, lze domluvit zvláštní přiměřenou trasu, a to už pro děti od 1. třídy ZŠ...

 • Upozornění: Vstup do kostela sv. Prokopa v Sázavě, zahrnující návštěvu krypty a případně i galerie, je zpoplatněn částkou 150 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně.
 • Jízdné pro školní skupinu zajišťuje doprovázející pedagog.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-1-04: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • Z-5-5-02: uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

  • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
  • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
  • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
  • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
  • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Prokopa 4. července / program však lze uskutečnit kdykoliv (mimo zimní měsíce)

Symboly: atributy světce

Tradice: svatoprokopská pouť; úcta k významným národním osobnostem

Použité metody: 

 • plnění úkolů a sbírání informací cestou k cíli
 • práce s příběhem
 • vrcholem programu je návštěva sázavského kostela s vyhodnocením a reflexí zadaných úkolů
 • žáci během pěšího putování na základě informací získaných od lektora vyplňují pracovní list 

Výstupy a zkušenosti

 Program je nově nabídnut od června 2022, uskutečnil se pro jednu třídu základní školy. 


Pozn.: Na místě probíhají také další programy pro děti, zastřešené Národním památkovým ústavem.