Za děda Bořivoje a báby Ludmily

O programu

V počátku českých dějin hrála významnou roli hradiště, která dnes často leží na okraji center našeho moderního světa a života. Jsou však kolébkou naší kultury i našeho současného státu. Byla kdysi obývána lidmi, jejichž jména mají dodnes v této zemi zvuk. Žáci se v průběhu výletu na Levý Hradec (a případně i Budeč) setkají prostřednictvím připravených aktivit s knížecí rodinou Bořivoje a Ludmily, kteří sídlili dříve než v Praze na Levém Hradci. Dále budou žáci moci nahlédnout do událostí odvíjejících se v době vlády Bořivojových synů a vnuků, stejně jako do svatováclavské tradice - pro tu je nabídnuto připojit k cílům výletu i Budeč, kde byla škola, v níž se vzdělával mladý Václav.

Žáci budou cestou ve skupinách řešit úkoly na základě informací, které dostanou. Tak obdrží klíč k dalším poznatkům, souvisejícím s přemyslovskou knížecí rodinou a s významem Levého Hradce a Budče pro českou historii. Součástí programu je také návštěva kostelů na místech dřívějších hradišť. Lze zvolit jednu ze čtyř různě dlouhých tras a domluvit se na konkrétním přizpůsobení programu dané třídě. 

Lektoři programu:

 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s osobnostmi knížete Bořivoje, kněžny Ludmily a jejich dětí a vnoučat, se zvláštním důrazem na výchovu  sv. Václava, a zhodnotit jejich roli v českých dějinách 
 • umožnit žákům zamyslet se nad poselstvím a hodnotami, které knížecí pár představoval a které mohou být aktuální i pro naši dobu
 • umožnit žákům a pedagogům prohlédnout si kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, příp. rotundu sv. Petra a Pavla na Budči, a pochopit význam a symboliku umělecké výzdoby

Praktické pokyny

 • program je možné uskutečnit zpravidla v měsících květnu a červnu a dále během září a října. Termíny je nutné předjednat nejpozději tři týdny dopředu s naším lektorem.
 • Odjezd vlakem z Prahy, Masarykova nádraží v 7:42 nebo v 7:57, popř. z Holešovic v 7:47 hod. společně s naším lektorem, jízdné pro třídu zabezpečuje doprovázející učitel.

 • možné varianty pěších tras:

Trasa A: Roztoky u Prahy - Levý Hradec, 2,5 km, přejezd z Roztok - Žalova do Zákolan, krátký výstup na Budeč, vlakem zpět do Prahy, délka trvání výletu cca 8 hodin; návrat do Prahy kolem 16. hodiny

Trasa B: Roztoky u Prahy - Levý Hradec, 2,5 km, pěší procházka z Levého Hradce do Úholiček, 3,5 km; délka trvání výletu cca 8 hodin; návrat do Prahy kolem 16. hodiny

Trasa C: Roztoky u Prahy (popř. Žalov) - Levý Hradec, cca 2,5 km (popř. 1 km), zpět do Prahy vlakem z Roztok-Žalova, délka trvání výletu cca 5 hodin (popř. 4 hodiny); návrat do Prahy mezi 12. a 13. hodinou

 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-1-04: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • Z-5-5-02: uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • Gymnázia:

  • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
  • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti
   5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
  • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
  • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
  • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září, svátek sv. Václava 28. září / program však lze uskutečnit kdykoliv mimo zimní měsíce

Symboly: atributy sv. Ludmily a patronů kostelů 

Tradice: národní svatoludmilská a svatováclavská pouť; úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • žáci získávají informace cestou k cíli a během pěšího putování i přesunů vlakem na základě informací získaných od lektora vyplňují pracovní list
 • vrcholem programu je návštěva kostelů na Levém Hradci a (na Budči) s vyhodnocením a reflexí doplňovaných informací v pracovních listech
 • pro seznámení žáků se středověkou výzdobou kostela, která je do jisté míry poškozená, používáme i další středověké malby stejného námětu

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2018, zúčastnila se ho jedna třída.