Za barokními skvosty

O programu

Dnešní architektonickou podobu Prahy si těžko umíme představit bez malostranského chrámu sv. Mikuláše, areálu Klementina nebo soch na Karlově mostě. Tyto skvosty vznikly v barokní době 17. a 18. století a letos si připomínáme výročí umělců, kteří se na jejich tvorbě nebo výzdobě podíleli, jako byl architekt František Maxmilián Kaňka, malíř Karel Škréta nebo sochař Matyáš Bernard Braun. Program provede žáky po stopách barokních děl těchto umělců v centru Prahy. Procházka začíná na Malostranském náměstí u Sloupu Nejsvětější Trojice a přes Karlův most vede na Staroměstské náměstí. Během procházky je možné po předchozí domluvě navštívit chrám sv. Mikuláše na Malé straně a Týnský chrám na Staroměstském náměstí. Žáci se formou úkolů seznámí nejen s barokním uměním, ale skrze jazyk barokní symboliky budou také zkoumat, zda barokní svět může být zajímavý a aktuální i pro dnešního člověka.

Program vznikl u příležitosti výročí 350 let (1674) od smrti malíře Karla Škréty a zároveň od narození stavitele areálu Klementina Františka Maxmiliána Kaňky, a také výročí 340 let (1684) od narození sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • umožnit žákům poznat památky barokní Prahy a zároveň se zamyslet nad symbolikou a smyslem jejich výzdoby
 • zamyslet se nad aktuálností hodnot barokního člověka, které nalezneme v uměleckých dílech 17. a 18. století 
 • podpořit vztah žáků k Praze jako hlavnímu městu i duchovnímu centru naší země

Praktické pokyny

 • program začíná na Malostranském náměstí u Sloupu Nejsvětější Trojice nedaleko chrámu sv. Mikuláše, kde se lektor se třídou sejde, a končí na Staroměstském náměstí
 • délku programu je možné upravit podle potřeby skupiny, v případě návštěvy chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a (nebo) Týnského chrámu může program trvat přes 3 hodiny
 • v případě návštěvy chrámu sv. Mikuláše je vhodné začít program v 8:45, případně v 9:00, kdy se chrám otvírá veřejnosti 
 • žáci i pedagogové by měli volit dobrou obuv a vzít si s sebou nějaký nápoj
 • program je poskytován zdarma

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy:

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: výročí narození F. M. Kaňky (19.8.1674), výročí smrti Karla Škréty (30.7.1674), výročí narození M.B. Brauna (24.2. 1684)

Symboly: slunce, kříž, svatozář, zlato, symbolika barev, atributy světců a další 

Použité metody: 

 • procházka a komentovaná prohlídka
 • práce s uměleckými obrazy a památkami - sochy
 • práce ve skupinách
 • řešení úkolů z pracovního sešitu 

Trasa procházky

 1. Malostranské náměstí, sloup Nejsvětější Trojice - symbolika a smysl výzdoby morových sloupů
 2. Chrám sv. Mikuláše - osobnost sv. Mikuláše, jeho cit pro solidaritu a úcta k němu ve výzdobě chrámu
 3. Karlův most a zastavení u sochy Jana Nepomuckého a některých soch M.B. Brauna
 4. Klementinum (průchod areálem a zastavení se u Národní knihovny) - historie a smysl vzdělání
 5. Staroměstské náměstí - procházka kolem chrámu sv. Mikuláše a repliky Mariánského sloupu
 6. Týnský chrám (možná návštěva v závislosti na otvírací době pro turisty)

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen poprvé v rámci Týdnů pro školy 2024, ještě nebyl realizován.