Vzpomínky na zemřelé v různých kulturách

Tento program je určen k osvětě o obsahu a smyslu křesťanského svátku "Památka na všechny věrné zemřelé", který je v občanském kalendáři pojmenován jako "Památka zesnulých" a v praxi se o něm mluví jako o svátku "dušiček". V období před a kolem 2. listopadu lidé navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Vedle toho se v naší zemi šíří tradice známá jako "Halloween", jejíž projevy korespondují s předkřesťanským přístupem k "tajemnu", které obestírá smrt člověka. Projevy této slavnosti jsou na první pohled atraktivnější. Tento program nechce stavět tyto tradice do opozice, ale nabízí podněty k diskusi o smyslu obou těchto tradic, neboť se domníváme, že úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury.

Lektorka:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

V oblasti Multikulturní výchovy:

 • žáci se seznámí s původem, způsobem a obsahem křesťanského slavení svátku "Dušiček" a jeho tradicí v naší společnosti, hledají odpověď na otázku, zda by tato tradice měla zůstat součástí naší kultury;
 • žákům jsou představeny různé způsoby pohřbívání v některých kulturách vycházejících z představ lidí o posmrtném životě, je ukázán jejich smysl;
 • žáci se zamýšlejí nad tím, jak se v křesťanském pojetí chápe smrt, a toto chápání porovnávají s přístupem jiných světových náboženství.

V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

 • propojit žákům souvislosti spojené se slavením "Dušiček" a s jejich konkrétním každodenním životem (smrt jako neoddělitelná součást lidského prožívání);  
 • rozvíjet u žáků schopnost zamýšlet se nad svým vlastním prožíváním života, (člověk není sám, svůj život prožívá ve společenství s ostatními lidmi).

Praktické pokyny

 • program je možné uskutečnit ve třídě školy nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, Praha 1
 • program vyžaduje přístup k interaktivní tabuli nebo dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • D-9-3-13: zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy:

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis/Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy
 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti

Významné dny: Památka zesnulých ("Dušičky") 2.11.

Tradice: úcta k předkům, návštěva hřbitovů, zdobení hrobů a zapalování svící; způsoby pohřbívání

Použité symboly: svíce, brána, kříž, nebe, věčný život, andělé, sochy svatých

Použité metody:

 • výklad s obrazovým doprovodem

 • práce žáků ve skupinách při zkoumání způsobů pohřbívání mrtvých a úcty k nim v různých kulturách

 • diskusní metody

Výstupy a zkušenosti

Program je nově zpracován a nabízen od roku 2021.