Vzpomínky na zemřelé v různých kultura

O programu

xxx

Lektorka:

  • xxx

Cíle programu:

  • xxx

Praktické pokyny

  • xxx

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
  • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
  • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
  • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: Památka zesnulých ("Dušičky") 2.11.

Tradice: úcta k předkům

Použité symboly: xxx

Použité metody:

  • práce ve skupinách

  • zamyšlení se nad různými osobnostmi ze světových dějin; zdůvodnění úcty a vděčnosti k předkům a k jejich činům i životě

Výstupy a zkušenosti

xxx