Vojtěchovo požehnání naší zemi

Stěžejním tématem programu nabízeného v areálu Břevnovského kláštera je hodnota vody pro život člověka i celé země v souvislosti s postavou českého patrona Vojtěcha. Jeho životní příběh je totiž spojován s požehnáním vyprahlé zemi, která se díky dešti zazelenala. I založení Břevnovského kláštera, na kterém se svatý Vojtěch podílel, souvisí se zdejším pramenem u studánky Vojtěška. Děti jsou během programu zapojovány do aktivit, které jim pomáhají objevit jak hodnotu vody, tak příběh biskupa Vojtěcha v místech, kterými sám kdysi procházel.

Lektor programu:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost biskupa Vojtěcha i jeho význam pro naši zem a historii
 • rozvíjet zodpovědnost za vlastní zemi
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při tvořivých činnostech

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu
 • program probíhá v areálu Břevnovského kláštera
 • sraz třídy s lektorkou je u vstupu do areálu
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: svátek sv. Vojtěcha 23. dubna; program však lze realizovat kdykoli během roku 

Symboly: svatozář, cesta; atributy sv. Vojtěcha: mitra, berla, pádlo

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu biskupa Vojtěcha

Výstupy a zkušenosti

Varianta programu určená pro sál nebo třídu je zařazen do nabídky Pedagogického centra od dubna 2022 a byl realizován nejprve na semináři pro pedagogy, posléze s jednou skupinou dětí v MŠ. Program určený pro Břevnovský klášter je nabízen od jara 2023, realizován zatím nebyl.