Vlnění v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně

O programu

Chrám sv. Mikuláše je barokním skvostem Evropy. Jeho architektura v sobě snoubí velkolepost, důstojnost a zároveň pohyb a vlnění. S tím koresponduje i výběr osobností, jejichž sochy najdeme v hlavní výzdobě chrámu na průčelí a na hlavním oltáři. Jejich společnými jmenovateli jsou pohyb a poslání. Při prohlídce kostela budeme objevovat: Co nám říká výzdoba kostela o biskupu Mikulášovi? Na jaký pohyb ukazuje? Jak přesahuje tento chrám a co přinesl tento pohyb do celého světa? 

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu: 

 • představit žákům okolnosti vzniku kostela v souvislosti s posláním jezuitů
 • pomoci žákům porozumět souvislosti mezi barokní dynamickou architekturou a vnitřní výzdobou kostela související s naplňováním poslání jezuitského řádu
 • objevovat osobnost sv. Mikuláše a jeho charakteristické vlastnosti, pro které byl za života i po své smrti uctíván, na základě prohlídky nástropních fresek, na kterých jsou mimo jiné zobrazeny i výjevy z legend o tomto světci
 • seznámit žáky s dalšími osobnostmi různých dob zobrazenými ve výzdobě chrámu, které spojuje pohyb vyvolaný poznáním a následováním Ježíše Krista
 • umožnit žákům porozumět tomu, proč jsou někteří lidé nazýváni světci a proč jsou uctíváni.

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před kostelem
 • protože chrám je turisticky velmi oblíben a část programu probíhá na balkóně, na který se vychází po točitém schodišti, začíná program vždy v 9:00, kdy je v kostele minimum návštěvníků

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: svátek sv. Mikuláše 6. 12.

Symboly: elipsa, pohyb, světlo, atributy světců 

Tradice: mikulášská nadílka

Použité metody: 

 • při poznávání kostela aktivně zapojujeme žáky, kteří hledají konkrétní prvky ve výzdobě; projevují tak svou všímavost a zároveň si upevní na místě znalosti o barokním slohu 
 • při seznamování s osobností sv. Mikuláše a jiných využíváme bohatou výtvarnou výzdobu kostela, kterou ilustrujeme vyprávěním či čtením legend; žáci tak poznávají souvislosti mezi legendami a jejich výtvarným zpracováním
 • rozhovor se žáky a hledání souvislostí mezi architektonickým slohem, sochařským ztvárněním postav jezuitských misionářů, posláním jezuitského řádu a úctou k biskupu Mikuláši

Výstupy a zkušenosti

 • program byl nabízen v prosinci roku 2017 a 2018, zúčastnilo se jej dosud 21 tříd ze základních i středních škol
 • pracovní list