Vánoční iluminace ve Svatogabrielském evangelistáři

Svatogabrielský evangelistář patří ke vzácným knižním památkám bohatým na knižní malbu. Byl vytvořen řeholními sestrami benediktinkami ze smíchovského kláštera sv. Gabriela podle tzv. Beuronské umělecké školy koncem 19. století. Tato škola spojuje umění starověkého světa, zejména Egypta s moderním křesťanským uměním. Evangelistář byl nově vydán knižně v roce 2016.
Program je určen starším žákům základních škol a středních škol, aby jim představil tuto jedinečnou památku a pozval je ke kreativitě. 

Program nabízíme v kratší variantě 45 min., nebo v delší variantě, jejíž součástí je vlastní tvořivá činnost žáků pomocí předloh, která je seznámí i se zvláštním geometrickým řešením maleb.

O beuronském umění ve smíchovském klášteře a kostele viz www.beuron.cz

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit žákům knižní památku a beuronský typ knižní umělecké malby v kontextu historie vzniku tohoto umění
 • seznámit je s "četbou" symboliku malby na příkladu vánočního biblického příběhu 
 • objevovat poselství vánočních svátků z kompozice knižní malby v evangelistáři
 • poskytnout prostor pro vlastní kreativní tvorbu podle geometrických pravidel beuronského umění

Praktické pokyny

 • program se může konat ve školní třídě, nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici
 • při objednávce programu uveďte, prosíme, do poznámky, zda objednáváte kratší nebo delší variantu
 • k delší variantě programu prosíme o přinesení pomůcek: pravítko, trojúhelník, kružítko

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Střední školy (podle RVP G):

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: vánoční svátky, 1. svátek vánoční 25. prosince

Symboly: betlém, hvězda, proroctví, had, pastýř a další biblické symboly

Tradice: slavení Vánoc

Použité metody: 

 • četba obrazu
 • naslouchání příběhu, asociace, hledání souvislostí
 • výtvarná činnost

Výstupy a zkušenosti

Program je v nabídce od prosince 2019, zatím nebyl uskutečněn.