Vánoční cesta

Advent a Vánoce jsou obdobím pohybu, ať už nezbytných pochůzek při přípravě svátků, nebo návštěv příbuzných a přátel. Cílem tohoto pohybu je spočinutí s blízkými a vychutnání si vánočního klidu. Ovšem prvotním předznamenáním všech předvánočních cest je cesta do Betléma, na níž se vydali Josef s Marií. Při tomto programu si zkusíme zážitkovou metodou s dětmi projít vánoční cestu s jejími původními aktéry. 

Lektorka programu: Pavla Edita Herciková 

Cíle programu: 

 • poznat některé reálie vánočního příběhu;
 • zopakovat si přehledně obsah vánočního příběhu;
 • rozvoj tvořivosti a seberealizace při společném vytváření krajiny a procházení cesty do Betléma;
 • rozvoj spolupráce při tvorbě obrazu příběhu.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti
  a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák se seznámí s kulturami jiných národů a etnik, aby se je učil respektovat
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: Advent a Vánoce

Symboly: cesta (jako směřování odněkud někam); betlém (zpřítomnění vánočních událostí); pastýři (osobní přítomnost při vánoční události)

Tradice: stavění betlémů; koledy

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit
 • propojení života s poselstvím vánočních svátků

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od prosince 2017, celkem se ho zatím zúčastnilo 50 skupin z mateřských a základních škol.