Vánoce ve světě

Vánoce se slaví ve většině zemí světa, ale je něco, co je spojuje? Liší se v něčem slavení Vánoc u nás a třeba v Japonsku? Během tohoto programu se žáci seznámí se symbolikou a zvyky slavení Vánoc z celého světa pomocí poznávací hry plné obrazů, pohlednic a fotek z celého světa.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit dětem symboliku Vánoc
 • najít pojící niť ve slavení Vánoc ve světě
 • objevit souvislost s křesťanskými kořeny

Praktické pokyny

 • při programu můžeme pracovat s mapou a obrázky, v tom případě je třeba, aby žáci seděli na židlích v kruhu
 • se staršími žáky lze použít i promítání obrázků; vyžaduje dataprojektor
 • lze přizpůsobit zrakově postiženým žákům 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-1-03: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 • VV-5-1-07: nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň ZŠ:

 • Z-9-3-03: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) státu
 • VV-9-1-02: užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Střední školy (podle RVP G):
 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: 24. 12. - Štědrý večer; 25. 12. - První svátek vánoční

Symboly: strom; betlém; Svatá rodina/Santa; sněhové vločky a mnoho dalších

Tradice: koledy; cukroví; nadělování dárků; rodinná setkání; vánoční přání; kapr; Ježíšek a mnoho dalších

Použité metody: 

 • Práce s mapou světa a obrazy, plakáty, pohlednicemi, fotkami atd. s cílem pochopit jejich význam a spojitost s Vánocemi a konkrétními zeměmi nebo oblastmi
 • diskuze na téma "proč a jak slavíme Vánoce
 • vánoční tradice v jiných kulturách - pracovní list

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zúčastnilo 28 skupin ze základních a středních škol.