Tříkrálové obdarování

Vánoce jsou obdobím obdarování, především hledáním, nalezením a obdarováním chudého betlémského Dítěte. Postavami, přinášejícími dary Ježíškovi, jsou v našich betlémech pastýři a tři králové. Tři králové navíc podnikají dlouhou a namáhavou cestu za hvězdou, aby betlémské Dítě našli a mohli obdarovat. Při tomto programu se s dětmi zážitkovou metodou seznámíme se třemi králi, s jejich dary a úsilím o nalezení toho, koho přišli obdarovat. Děti pak položí Ježíškovi vlastní symbolické dary a nakonec si tříkrálový příběh propojí s tradicí obdarovávání koledníků a potřebných ve vánočním čase. 

Lektorka programu: Pavla Edita Herciková  

Cíle programu: 

 • přiblížit reálie tříkrálového vánočního příběhu;
 • seznámit se s obsahem a tradicí tříkrálového příběhu;
 • poznat význam a smysl darů přinesených svaté rodině;
 • rozpoznat souvislost s tříkrálovou sbírkou;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při pokládání vlastních symbolických darů;
 • rozvoj spolupráce při tvorbě obrazu příběhu.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti
  a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák se seznámí s kulturami jiných národů a etnik, aby se je učil respektovat
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: doba vánoční

Symboly: hvězda (jako ukazatel cesty i jako naděje); betlém/ figury svaté rodiny (zpřítomnění vánočních událostí); králové a jejich země (osobní - i zástupná přítomnost darujících poutníků); dary tří králů; tříkrálová pokladnička/ truhlička

Tradice: koledy; tříkrálové koledování a tříkrálová sbírka

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit
 • propojení života s poselstvím vánočních svátků

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen ve vánoční době od šk. roku 2017/18, celkem se ho zúčastnilo 19 skupin ze základních a mateřských škol.