Rozhovor mezi rozumem a srdcem
u sv. Mikuláše

Součástí výzdoby této barokní perly Evropy jsou i sochy tzv. církevních otců. Jsou umístěny na průčelí chrámu a také uvnitř v nadživotní velikosti u čtyř sloupů, které jakoby nesou kopuli chrámu. Označení "církevní otcové" ukazuje na moudrost, která je přisuzována otcům. Tito muži čerpali z filozofického myšlení antiky, ale posunuli ho ještě dál, protože do svých úvah zapojili i vidění a vnímání srdcem. Žáci budou v programu seznámeni nejen s historií chrámu, ale tentokrát budou moci nahlédnout i do způsobu myšlení založeném na dialogu mezi rozumem a srdcem člověka. Budeme hledat odpovědi na otázky, jaké hodnoty preferuje srdce a zda je lze dát do souladu s rozumem.

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s barokní výzdobou chrámu sv. Mikuláše a umožnit jim pochopit její souvislosti s myšlením raného křesťanství 
 • vést žáky k přemýšlení nad vztahem racionálního uvažování a vnímání srdcem
 • vést žáky ke kladení si otázek nad hodnotami, které lidé sdílejí bez ohledu na dobu, ve které žijí  

Praktické pokyny

 • sraz je před vstupem do kostela
 • protože chrám je turisticky velmi oblíben a část programu probíhá na balkóně, na který se vychází po točitém schodišti, začíná program vždy v 9:00, kdy je v kostele minimum návštěvníků
 • kvůli přítomnosti turistů v chrámu je třeba, aby žáci byli předem seznámeni s pravidly chování v kostele a zachovávali instrukce lektora 
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň základní školy:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti 

Použité metody:

 • Výklad ilustrovaný obrazovým materiálem
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - prohlídka chrámu a interpretace jeho výtvarné výzdoby
 • Práce ve skupinách - práce s citáty a diskuze 

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabídnutý poprvé v rámci Týdnů pro školy 2019, zúčastnila se ho jedna třída střední školy.