Psané slovo

Součástí životního stylu člověka je jeho přístup ke světu kolem nás. Můžeme se radovat z maličkostí, žasnout na krásou, která nás obklopuje nebo se ukrývá v malých organismech či věcech. Jiní si spíše všímají negativních skutečností, kritizují je, nebo dokáží přiložit ruku k dílu a hledat nápravu. Ideálem je určitá vyváženost. V tomto programu se pokusíme přemýšlet nad uvedenými skutečnostmi na základě posvátných textů různých náboženství vyjadřujících úžas i pokus o formulaci univerzálně platného "zlatého pravidla" pro jednání s druhými lidmi. Porovnání těchto textů a zamyšlení nad nimi má vést k diskusi, k objevování jejich poselství a k reflexi vlastního postoje žáků.  

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • zaměřit se na postoje úžasu nad krásami a aktivního přístupu k řešení problémů
 • seznámit se s různými vyjádřeními těchto postojů v posvátných textech různých náboženstvích a formulovat písemně vlastní postoje

Praktické pokyny

 • program se může konat ve třídě, v sále Pedagogického centra nebo v jiné místnosti dle dohody s učitelem
 • v rámci školního vyučování je program možné zkrátit na 45 min.; v případě konání v sále Pedagogického centra počítáme s délkou 60 min. 
 • součástí programu může být i stručné představení jednotlivých náboženství (judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, tibetský buddhismus) a jejich posvátných knih, v tom případě doporučujeme prodloužení programu na dvě vyučovací hodiny
 • žáci potřebují psací potřeby

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy (podle RVP G): 

Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: 

 •  jakou morálku vyznávám ve vztahu k sobě, ve vztahu k ostatním lidem (kulturám), ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí vůbec
 • jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)

 • já a sociální a morální dilemata doby, v níž žiji

Významné dny: Den Země (22. 4.), Mezinárodní den životního prostředí (5. 6.), Den stromů (v ČR 20. 10.) - v uvedených dnech lze připomínat nejen nutnost ochrany životního prostředí, ale také se učit vnímat Zemi jako dar

Tradice: stručné představení různých náboženských tradic a jejich vztahu k daru Země

Použité metody: 

 • kritické čtení textu 
 • diskuse
 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckým obrazem

Výstupy a zkušenosti

Program je poprvé nabízen na jaře roku 2020.