Procházka k Vojtěchovu prameni na Břevnov

O programu

Edukační procházka připravuje skupinu žáků nebo studentů na vstup do areálu Břevnovského kláštera jehož zakladatelem je osobnost českých dějin, Slavníkovec a druhý pražský biskup sv. Vojtěch. Postupné seznamování s jeho osobností během kratší nebo delší procházky umožní žákům lépe pochopit význam i položení tohoto prvního mužského kláštera v Praze. Vyvrcholením procházky je pramen potoka Brusnice v areálu Břevnovského kláštera, v tzv. pavilonu Vojtěška. Žáci zde budou řešit otázky spojené s životem a cestami sv. Vojtěcha jako biskupa a jako benediktinského mnicha. Na závěr se skupina podle možností projde i částí klášterních ambitů s výjevy z Vojtěchova života.

Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost biskupa Vojtěcha i jeho význam pro naši zem a historii;
 • povšimnout si souvislostí polohy Břevnovského kláštera v Praze;
 • porozumět atributům biskupa Vojtěcha (mitra, berla, pádlo);
 • pomoci vnímat krajinu, kterou se prochází, jako společné místo života našich předků i naší generace

Praktické pokyny

 • Možné varianty pěších tras:

Trasa A: metro A, Petřiny; pěší cesta v délce 1,3 km v trvání cca 1/2 hodiny; v areálu Břevnovského kláštera cca 1 hodina

Trasa B: tramvaj č. 25, Vypich; pěší cesta v délce 1,8 km v trvání cca 1/2 až 3/4 hodiny; v areálu Břevnovského kláštera cca 1 hodina

Trasa C: tramvaj č. 10 nebo 16, Kotlářka; pěší cesta v délce 3,5 km v trvání cca 1,5 - 2 hodiny; v areálu Břevnovského kláštera cca 1 hodina

Pozn. Program musí být na Břevnově ukončen před 12. hodinou.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • Z-5-5-02: uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

  • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
  • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
  • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
  • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
  • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Vojtěcha 23. dubna; program však lze realizovat kdykoli během roku  

Symboly: cesta; atributy sv. Vojtěcha: mitra, berla, pádlo

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody: 

 • diskuze a sbírání informací cestou k cíli
 • práce s připraveným pracovním listem
 • vrcholem programu je návštěva pavilonu Vojtěška v areálu Břevnovského kláštera a podle možností i části klášterních ambitů s výjevy z Vojtěchova života 

Výstupy a zkušenosti

 Program je nabízen od jara 2022, programu se zatím zúčastnily tři třídy SŠ.