Proč stojí kostel v naší obci

Program seznamuje nejmladší děti s kostelem jako místem, kde se můžeme setkat s mnoha obrazy a sochami lidí, na které stále vzpomínáme a kteří podle víry křesťanů  žijí v nebi. Metodika programu je přizpůsobena konkrétnímu kostelu, kde se bude konat. Děti si prohlédnou hlavní místa v kostele a pomocí obrázků a tvořivého materiálu se seznámí s vybranými osobnostmi a hodnotami, které nám odkázaly. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit dětem kostel jako součást obce, seznámit je stručně s dobou a okolnostmi jeho vzniku
 • ukázat jim hlavní místa v kostele a jejich funkci
 • prohlédnout si výzdobu kostela a zaměřit se zejména na obrazy a sochy osobností, které patří k českým světcům a o nichž děti uslyší ve škole (např. sv. Václav, Ludmila, Jan Nepomucký apod.)
 • nechat děti prožít setkání s těmito osobnostmi skrze obrázky, úryvky z legend nebo kronik a osobní práce s tvořivým materiálem

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem před domluveným kostelem v domluveném čase
 • otevření kostela zajišťuje Pedagogické centrum nebo pedagog dle vzájemné domluvy
 • program je poskytován ze strany Pedagogického centra zdarma

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • ČJS-5-3-02: Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

 • ČJS-5-3-04: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

 • VV-3-1-01: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

 • rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti.

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chráni

Významné dny:  např. den výročí posvěcení kostela (tzv. posvícení), svátek patrona kostela apod. 

Symboly:  věž, uspořádání kostela - životní cesta, oltář - stůl, výzdoba presbytáře - nebe, atributy jednotlivých svatých

Tradice: tradice spojené se svátky jednotlivých světců (např. svatojánská noc, státní svátek apod.)

Použité metody:

 • procházka kostelem - objevování jednotlivých míst
 • prohlídka soch, porovnávání s jinými obrazy
 • vytváření obrazu kostela a přiřazování symbolů
 • sestavování tematických řad z obrázků, třídění apod. 
 • práce s kreativním materiálem - vytváření vlastních obrazů nebe (rajské zahrady...)

Výstupy a zkušenosti

Program je vytvořen a poprvé nabízen na jaře 2023.