Proč slaví Petr a Pavel svátek společně?

Jména svatých Petra a Pavla nese v Praze několik kostelů z různé doby a najdeme jich desítky po celé České republice. Tito muži pocházeli z dnešního Izraele, ale častěji jsou spojováni s Římem. Jeden z nich byl rybářem, který byl vyvolený jako první zástupce Ježíše Krista. Druhý byl vzdělancem, získal statut svobodného římského občana, ale jeho přesvědčení ho vedlo k nasazení všech sil, riskování své svobody i života, aby přinesl jiným vzdělaným národům v období antiky poznání, které člověku přináší radost a osvobozuje ho. Žáci si budou moci prohlédnout kostel, najít výzdobu spojenou s těmito muži a hledat odpovědi na otázky: Na jaké společné hodnoty ukazuje jejich odkaz? Proč slaví Petr a Pavel svůj svátek 29. června společně i v našem kalendáři?

Lektoři programu:

 • Blanka Pitřincová, Vyšehradská kapitula

Cíle programu:

 • seznámit žáky s prostorem a výzdobou vyšehradské baziliky jako místem spojeným s českými dějinami, především obdobím vlády císaře Karla IV. 
 • představit žákům patrony kostela sv. Petra a Pavla coby důležité postavy raného křesťanství a jejich životní příběh v kontextu doby a historických okolností
 • uvažovat s žáky nad společnými rysy a cíli v životech středověkého krále Karla IV. a dvou hlasatelů křesťanské zvěsti z doby antiky 

Praktické pokyny

 • program probíhá v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do baziliky
 • upozornění: vstup do baziliky je zpoplatněn částkou 150 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně  

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: 29. června - svátek sv. Petra a Pavla

Symboly: atributy patronů kostela - klíče, meč, kniha 

Použité metody:

 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - obrazové cykly

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v rámci Týdnů pro školy 2019, dosud se ho zúčastnily 3 třídy základní školy.