Proč má kníže Václav svatozář?

Program nabízí základní seznámení s životním příběhem knížete Václava a s jeho dějinnými okolnostmi přiměřeně dětem z mateřských škol a prvních dvou ročníků základních škol. Program zahrnuje krátkou prohlídku kostela, hledání místa s obrazem či sochou knížete Václava a jejich pozorováním. V kreativní části programu jsou žáci aktivně zapojeny na vytváření dějiště a vyprávění příběhu.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit dětem kostel také jako místo vzpomínek na významné osobnosti našeho národa
 • seznámit děti s pojmy "světec", "svatozář" přiměřeně jejich věku
 • nechat děti prožít vybrané momenty příběhu knížete Václava a tvořivě je ztvárnit
 • nabídnout dětem prostor pro zklidnění a zamyšlení nad vybranou myšlenkou z odkazu knížete Václava

Praktické pokyny

 • program se může konat v jakémkoliv kostele se sochou, obrazem či oltářem knížete Václava
 • Pedagogické centrum jej nabízí přednostně v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, ale je možno domluvit se na jiném kostele nebo veřejném místě se sochou svatého Václava, kolem které nebo v jejíž blízkosti je volný prostor ke tvoření
 • začátek programu na domluveném místě a v domluveném čase s lektorem Pedagogického centra
 • děti s sebou nepotřebují žádné pomůcky

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: Den české státnosti (28. září)

Symboly:  svatováclavské atributy

Tradice: legendy o knížeti Václavovi, slavení státního svátku

Použité metody:

 • prohlídka kostela - základní místa a dle zájmu dětí
 • porovnání obrazů a soch v kostele s triptychem vytvořeným pro Pedagogické centrum
 • tvořivá činnost dle vyprávění základního příběhu podle legendy

Výstupy a zkušenosti

Podobný program máme v nabídce pro realizaci ve třídě. Od roku 2023 je program upraven pro uskutečnění v jakémkoliv kostele.