Proč biskup Vojtěch putoval Evropou

Program pomáhá dětem nahlédnout do životního putování svatého Vojtěcha, důležitého českého patrona, který byl nejen druhým pražským biskupem, ale také důležitým tvůrcem tehdejšího evropského světa. Jeho putování Evropou lze přiblížit i menším dětem, které se stanou prostřednictvím prožitkových aktivit a společně vytvářeného obrazu účastníky jeho životního příběhu. Program je určen pro areál Břevnovského kláštera a jeho součástí bude návštěva některých jeho prostor.

Lektorky programu:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost biskupa Vojtěcha i jeho význam pro naši zem a historii;
 • porozumět atributům biskupa Vojtěcha (mitra, berla, pádlo);
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • umožnit žákům navštívit areál a některé prostory Břevnovského kláštera

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu v areálu Břevnovského kláštera
 • sraz lektora se třídou je u vstupu do areálu 
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: svátek sv. Vojtěcha 23. dubna; program však lze realizovat kdykoli během roku 

Symboly:  cesta;  atributy sv. Vojtěcha: mitra, berla, pádlo

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu biskupa Vojtěcha

Výstupy a zkušenosti

Program je zařazen do nabídky Pedagogického centra od dubna 2022 a byl realizován nejprve na semináři pro pedagogy, posléze ve dvou skupinách dětí v MŠ. Program určený pro Břevnovský klášter je nabízen od jara 2023.