Příběh sv. Barbory o lásce, touze a naději

Královský kostel, postavený za císaře Karla IV., zasvěcený německému panovníkovi a pozdějšímu císaři Svaté říše římské Jindřichu II. a jeho manželce Kunhutě. Svědčí o tom, že křesťané věří v jiné království, než je pozemské. Jde o království Boží, které se vyznačuje tím, po čem lidé touží a v co doufají, že v životě naleznou: o lásce, která překonává tmu, zimu, smrt, bolest a jiné zlo. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s prostorem a významem kostela, jeho historii a krátké představení jednotlivých prvků v něm (výzdoba, vybavení apod.)
 • představit žákům osobu svaté Barbory v souvislosti s adventními tradicemi barborek, mikulášské nadílky a adventního věnce 
 • vytvořit prostor pro ztišení a reflexi přítomnosti naděje v naší realitě

Praktické pokyny

 • setkání před vchodem do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici
 • naproti kostelu je budova, ve které sídlí Pedagogické centrum a kde máme zázemí sálu; lze zde využít WC, prostor ke svačině, případně po předchozí domluvě prodloužit program o výtvarnou nebo jinou "sváteční" činnost 
 • program lze přizpůsobit i pro mladší žáky ZŠ
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-3-03: demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 • EV-9-1-08: Analyzuje etické aspekty různých životních situací
Střední školy (podle RVP G):
 • Člověk a společnost: zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a společnosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Významné dny: 4. 12.

Symboly: kalich, věž, peníze

Tradice: svátek sv. Barbory, řezání barborek 

Použité metody: 

 • práce ve skupinách
 • práce s textem
 • práce s uměleckými obrazy a památkami
 • přiřazovací metody
 • asociační metody

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho dosud 13 skupin ze základních a středních škol.