Příběh poustevníka Prokopa

Prokop je osobností z počátku českých dějin, patron naší země, poustevník i opat Sázavského kláštera, ve kterém probíhaly bohoslužby a rozvíjela se kultura v jazyce, kterému lidé rozuměli, ve staroslověnštině. Tím navazuje tato tradice na cyrilometodějskou. Příběh Prokopův vychází z legendy. Jeho příběh není  postaven na dobrých vlastnostech, ale na Prokopově výrazném přesvědčení a síle, se kterou se mu dařilo prosadit a uskutečnit to, co považoval za správné. 

Se sv. Prokopem se můžeme potkat nejen na Sázavě, ale také např. v bazilice Všech svatých na Pražském hradě, kde má hrob, dále v kostele sv. Prokopa na Žižkově, který patří ke skupině kostelů, které měly odkazovat na křesťanské počátky našeho národa a podpořit tak vztah k naší vlasti. Program lze realizovat na některém z těchto míst, nebo v jiném kostele, kde je alespoň obraz či socha sv. Prokopa. 

Lektoři programu:

 • Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit dětem ochránce naší země a jejich roli v našich dějinách
 • spoluvyprávět a vytvářet obraz příběhu, jak se poustevník Prokop stal opatem a významným zastáncem naší národní kultury
 • navštívit s dětmi méně obvyklá místa, která patří ke svědkům důležitých okamžiků naší historie

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem před vybraným kostelem
 • program se koná uvnitř kostela
 • program poskytujeme zdarma

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: svátek sv. Prokopa 4. července; program však lze realizovat kdykoli během roku 

Symboly: svatozář, atributy světce - řeholní oděv a další

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu sv. Prokopa

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Zatím nebyl realizován.