Příběh Paládia země české

O programu 

Paládium země české je malý ochranný kovový reliéf dnes uchovávaný v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Jeho příběh souvisí s přijetím křesťanské víry rodinou Přemyslovců, se smrtí svatého Václava a s úctou zejména císaře Karla IV. ke svému předchůdci. Žáci se seznámí s tímto příběhem na základě vyprávění s obrazovým doprovodem. Aktivně se zapojí při skládání "cesty" tohoto slavného obrázku a v závěru budou objevovat smysl úcty, která je mu dodnes prokazována.

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s příběhem obrázku, který nám dodnes zprostředkovává odkaz knížete Václava a některých jeho následovníků na českém trůnu, zejména císaře Karla IV.
 • přiblížit žákům význam posvěcených či posvátných předmětů v různých náboženstvích a pojmenovat rozdíly mezi nimi
 • objevovat s žáky smysl tradice uctívání některých obrazů, soch či míst

Praktické pokyny

 • program se může konat v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, nebo ve škole
 • lektor preferuje sezení v kruhu, kdy v jeho středu vzniká obraz cesty Paládia našimi dějinami; v určité části programu je třeba promítat fotografie dataprojektorem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • V oblasti Osobnostní a sociální výchovy: rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit 

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství 
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot 
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity  

Významné dny:  státní svátek 28. září Den české státnosti

Symboly: Paládium země české - ochranný obraz, jiné "ochranné" předměty

Tradice: vystavování a uctívání Paládia

Použité metody:  interaktivní vyprávění příběhu s jeho zobrazováním pomocí látkových šátků, fotografií a různých památných předmětů, diskuse se žáky, společné hledání smyslu

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen v rámci Týdne pro školy 2017. Zúčastnily se ho tři 5. třídy.