Příběh kněžny Ludmily ve výzdobě kostela na Vinohradech

O programu

Kostel na náměstí Míru na Vinohradech v Praze byl postaven na konci 19. století k poctě kněžny Ludmily jako ochránkyně českého národa, která stála u počátku jeho dějin. V kostele proto najdeme mnoho obrazů, soch i vitráží, které vyprávějí o jejím životě a úctě k ní. Program v kostele umožní žákům, aby se prostřednictvím prohlídky a plnění úkolů seznámili s příběhem kněžny Ludmily. Budou moci příběh zachycený ve výtvarné výzdobě porovnat i s literárními prameny. Na závěr se zamyslí nad tím, jaké hodnoty v Ludmilině životě ostatní lidi přitahovaly a zda její příběh může k lidem promlouvat i dnes.

Cíle programu:

 • poskytnout žákům možnost prohlédnout si kostel sv. Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech
 • uvést žáky do čtení výtvarných děl a jejich symboliky v kostele
 • seznámit žáky s příběhem sv. Ludmily prostřednictvím výtvarné výzdoby kostela i literárních pramenů 
 • umožnit žákům zamyslet se nad aktuálností poselství sv. Ludmily dnes 

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2-Vinohrady
 • sraz s lektorem je uvnitř kostela u vstupu 
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřské školy:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: atributy sv. Ludmily (svatozář, knížecí oděv, šál,...)

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckými díly - obrazy, vitráže, sochy
 • práce s textem 
 • reflexe příběhu a promýšlení hodnot 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od září 2021 v rámci oslav výročí 1100. let od úmrtí kněžny Ludmily, realizován byl dosud pro 5 tříd základních i středních škol.