Praha: světové kulturní dědictví UNESCO

O programu

V listopadu roku 1992 byla stará Praha zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o část, která zahrnuje "unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky." (podle webu https://www.unesco-czech.cz/praha/predstaveni/#page_start). Součástí tohoto celku jsou i kostely a místa vyzdobená především sochami našich národních ochránců.
Připravujeme postupně kratší i delší procházky Prahou se zastavením na vybraných místech, kterými jsou zpravidla křesťanské památky nebo vzpomínková místa na významné osobnosti našeho státu. Žáci dostanou pracovní sešit i fotografiemi, základními informace i úkoly k řešení. Sešity mohou sloužit k navazující výuce ve škole. Soustředíme se na stavební a umělecké slohy, tradice a památky na osobnosti  z naší historie. 

PROGRAM JE VE FÁZI PŘÍPRAVY, první procházka byla vyzkoušena se studenty střední odborné školy v září 2022 (severovýchodní trasa z Pražského hradu na Staroměstské náměstí).

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • umožnit žákům poznat Prahu vlastním tělem a smysly a podívat se i na veřejnosti nepřístupná místa
 • připomenout si historické okamžiky českých i evropských dějin a propojit je s konkrétními místy nebo hmotnými památkami
 • podpořit vztah žáků k Praze jako hlavnímu městu i duchovnímu centru naší země

Praktické pokyny

 • je třeba si vybrat z níže uvedeného seznamu procházek trasu i vzhledem k obsahu a k věku žáků  
 • pokud v seznamu nenajdete téma, o které máte zájem, je možné se domluvit na vytvoření trasy "na míru"
 • program může proběhnout v pracovní dny, pokud je v cestě zahrnut i Pražský hrad s návštěvou kaple sv. Václava, je třeba začít tak, abychom kapli opustili do 9 hod. (část programu zde trvá cca 15 min)
 • žáci i pedagogové by měli volit dobrou obuv a vzít si s sebou malé občerstvení (pití, svačinu)
 • součástí trasy může být i pohled na Prahu "shora", a to návštěvou některé z věží, které jsou ale ve správě jiných než církevních institucí a je třeba počítat s placením vstupného podle platných ceníků. V úvahu připadá: věž chrámu sv. Víta, věž u chrámu sv. Mikuláše, mostecké věže, věž Staroměstské radnice 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy:

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: listopadové výročí zapsání staré Prahy na seznam světového kulturního dědictví UNESCO (v roce 2022 je to 30 let) 

Symboly: státní a městské symboly, atributy světců

Použité metody: 

 • procházka, komentovaná prohlídka
 • řešení úkolů z pracovního sešitu - průvodce 
 • dotazy, diskuse   

Seznam tras procházek

1. Severovýchodní trasa se sedmi zastávkami a začátkem v kostele sv. Jiří na Pražském hradě a závěrem u pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí

 1. Náměstí sv. Jiří na Pražském hradě - úvod, počátky historie Praha, stavební slohy. Kostel sv. Jiří na Pražském hradě: kaple s hrobem kněžny Ludmily, první historicky doložené panovnice spolu s manželem Bořivojem; románská bazilika s barokním průčelím
 2. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: kaple sv. Václava s hrobem, výzdobou o jeho životě a víře, dveře se sedmi zámky ke korunovačním klenotám; interiér katedrály s hrobkou sv. Jana Nepomuckého. sochou patrona katedrály sv. Víta, ukázkou gotických vyřezávaných oltářů a zastavením ve středu chrámu a uvažováním nad symbolikou rozety nad hlavním vchodem a vitrážemi ve vysokém chóru.
 3. Malostranské náměstí - sloup Nejsvětější Trojice jako památku na záchranu obyvatel při morové epidemii, symbolika kulturních památek tohoto typu.
 4. Chrám sv. Mikuláše - ukázka dynamického baroka na průčelí a interiéru chrámu, poutnictví k hrobům světců, odkaz výmalby ze život sv. Mikuláše.
 5. Karlův most, jeho stručná historie a první sochy, smysl další sochařské výzdoby. Zastavení u pietního místa sv. Jana Nepomuckého a u nápisů na Kalvárii.
 6. Pomník císaři Karlu IV:, symbolika alegorických soch zakládajících fakult Univerzity Karlovy; Staroměstská mostecká věž a její výzdoba, spojení s katedrálou. 
 7. Část královské cesty od mostu na Staroměstské náměstí. Stavební slohy a památky na vybrané osobnosti na Staroměstském náměstí. Zakončení u výroků Jana Husa a Jana Amose Komenského na Husově pomníku. 

Pro mladší děti ze ZŠ je možné cestu rozdělit na část 1 a 2 na Pražském hradě (a případně ji rozšířit o Hradčanské náměstí se sochou T. G. Masaryka a Arcibiskupským palácem). 

Další samostatnou části by mohla být Malá strana s Karlovým mostem.

Samostatnou procházku nabízíme na Staroměstském náměstí. 

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnut poprvé v září 2022, kdy se ho zúčastnili žáci střední školy z Holečkovy ulice v Praze 5. Šlo o 3,5 hodinovou severovýchodní trasu z Pražského hradu na Staroměstské náměstí.