Pouť princezny Mlady

Princezna Mlada Přemyslovna byla dcera Boleslava I., která v čele poselstva podnikla pouť do Říma, aby požádala papeže o založení pražského biskupství. V její době nebylo obvyklé svěřit takový úkol ženě. Mlada nejen že uspěla, ale po návratu do Čech stála u zrodu kláštera sv. Jiří, který se stal centrem knižní kultury a vzdělanosti. Během programu se žáci seznámí s Mladiným příběhem v klášteře sv. Jiří, kde Mlada prožila velkou část života. Nahlédnou do běžně nepřístupných prostor kláštera, především do kaple s hrobem princezny Mlady.

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • umožnit žákům navštívit běžně nepřístupné prostory kláštera sv. Jiří
 • seznámit žáky s postavou ctihodné Mlady Přemyslovny a jejím významem pro české dějiny
 • uvést žáky do čtení výtvarných děl
 • umožnit žákům zhodnotit poselství života ct. Mlady a jeho aktuálnost pro současnost

Praktické pokyny

 • program je určen pro klášter sv. Jiří na Pražském hradě
 • žáci během prostoru navštíví běžně nepřístupné prostory kláštera - kapli sv. Anny s hrobem ct. Mlady, křížovou chodbu
 • bližší informace budou doplněny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň Základní školy:

 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 • 9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti

 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Symboly: svatozář, atributy - koruna, berla, kostel

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s plánkem kláštera
 • práce s uměleckými obrazy a památkami
 • práce s literárními prameny

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Ještě nebyl realizován.