Po stopách rytířů sv. Anežky České

O programu

Přemyslovská princezna Anežka patřila společně s dalšími princeznami evropských zemí ke středověkým průkopnicím charity. Inspirovala se jedním z nejoblíbenějších evropských světců všech dob, sv. Františkem z Assisi, kterého charakterizuje chudoba, pokora a láska ke každému stvoření. Anežka si pozvala k úkolu, který si předsevzala, statečné muže se srdcem rytíře, a založila řeholní řád křižovníků s červenou hvězdou. Půjdeme se projít po místech a cestách, kterými křižovníci v Praze chodili a chodí a v klášterním kostele u Karlova mostu si připomeneme osobnost svaté Anežky, která bude na podzim slavit významné výročí.

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s osobností přemyslovské princezny Anežky České jako se zakladatelkou organizované charity v Čechách
 • seznámit žáky se způsobem, jak v Čechách zakládala a zajistila dílo, které přetrvalo dodnes, a to díky iniciování založení řeholního řádu Křižovníků s červenou hvězdou
 • propojit historii s konkrétními místy v Praze, kde Anežčino dílo vznikalo 
 • prohlédnout si kostel sv. Františka z Assisi, kde je uložen i relikviář s ostatky sv. Anežky, a seznámit se se souvislostmi mezi životem světoznámého světce Františka a české princezny

Praktické pokyny

Procházka bude začínat u Anežského kláštera v ulici Na Františku, poté budeme putovat necelé tři kilometry pražskými ulicemi po stopách křižovníků až ke kostelu sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. V něm bude program pokračovat. Celková délka se předpokládá 2,5 až 3 hodiny. 

Pokud program začíná v 10:00 (kromě pondělí), kdy se otvírá expozice Národní galerie pro veřejnost, je možné navštívit zdarma prostory přízemí Anežského kláštera s kostely sv. Františka a Salvátora. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 • D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Střední školy:

 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti
 • Dějepis / Středověk: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. - 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: výročí svatořečení sv. Anežky České v listopadu 1989, které bývá spojováno se Sametovou revolucí

Symboly: světloznak křižovníků - červená hvězda a kříž

Použité metody: 

 • Práce ve skupinách 
 • Práce s prameny - legendy
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami   

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnut poprvé v rámci Týdnů pro školy na jaře 2019, zúčastnily se ho 2 skupiny ze základní a střední školy.