O zemi plné slunce

Program je postaven na vyprávění a znázorňování biblického příběhu o narození Ježíše pomocí textilního a výtvarného materiálu, figurek a kostek. Představuje dětem zemi, kde se příběh odehrává, jeho protagonisty a zejména radost, kterou lidem přineslo narození dlouho očekávaného dítěte. Pro vyjádření jeho významu je použita symbolika slunce, které lidé potřebují ke svému životu, aby na naší planetě mohl existovat život. Takovým sluncem, které nám dává sílu k životu, může být i blízký člověk, s kterým mohu trávit čas, s kým se můžeme obdarovat. Nad vánočním zvykem obdarovávat se dárky přemýšlíme jako o zdroji radosti a síly pro náš život. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu: 

 • V oblasti Multikulturní výchovy:

  • seznámit žáky s biblickým vánočním příběhem, který vznikl v jiné kultuře, předat jim základní informace o existenci židovského národa a místu jejich života;
  • dát žákům podněty k vyjádření významu mezilidských vztahů v rodině pro radostné prožití vánočních svátků;
  • při vyprávění vánočního příběhu upozornit žáky na lidskou solidaritu - společnou touhu lidí po šťastném životě;
  • pozvat žáky k aktivní činnosti formou symbolického vyjádření dárku, který je určen přítomným a zároveň je podnítit, aby přijali práce spolužáků jako dárek pro sebe.

  V oblasti osobnostní a sociální výchovy:

  • žáci si nacvičí vnímání řeči předmětů;
  • žáci naslouchají vyprávění a jeho symbolickému znázorňování pomocí obvyklých předmětů z denního života (šátky, kameny, kostky, figurky) - vytváření symbolického obrazu;
  • žáci jsou vedeni k vyjádření vztahu ke spolužákům pomocí symbolického posílání "dobra" - paprsků slunce;
  • žáci si cvičí dovednost vžít se do příběhu a umět posoudit jednání jednotlivých postav;
  • žáci jsou vedeni k spolupráci s druhými, učí se naslouchat názorům druhých při vytváření společného obrázku - dárku;
  • inspirovat žáky k aktivnímu poznávání druhých lidí a zamýšlet se nad tím, jak mohu druhé lidi obdarovat.

Praktické pokyny

 • Připravit prostor, ve kterém mohou žáci sedět v kruhu na zemi a tvořit společný obraz. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-2-01: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Významné dny: Štědrý den, Slavnost Narození Páně, Tři králové

Symboly: barva, zlato (vzácnost, jedinečnost); střed (důležitost); slunce a jeho paprsky (teplo, život, radost...); tanec v kruhu (vzájemnost); obraz v srdci (vzpomínka)

Tradice: betlém, Ježíšek, obdarování dárky; vánoční biblický příběh

Použité metody: kooperativní učení, práce se symboly, výtvarné tvoření

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho zatím celkem 20 skupin z mateřských a základních škol.