O zemi plné slunce

O programu:

Lidé potřebují ke svému životu svit slunce, jinak by na naší planetě nemohl existovat život. Kromě toho potřebují mít někoho blízkého, koho mohou obdarovat, kdo jim rád pomůže a s kým mohou trávit alespoň nějaký čas. 
Vánoční zvyk obdarovávat se dárky je jedním z vyjádření vzájemného zájmu a radosti z něj. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • V oblasti Multikulturní výchovy:

  • seznámit žáky s biblickým vánočním příběhem, který vznikl v jiné kultuře, předat jim základní informace o existenci židovského národa a místu jejich života;
  • dát žákům podněty k vyjádření významu mezilidských vztahů v rodině pro radostné prožití vánočních svátků;
  • při vyprávění vánočního příběhu upozornit žáky na lidskou solidaritu - společnou touhu lidí po šťastném životě;
  • pozvat žáky k aktivní činnosti formou symbolického vyjádření dárku, který je určen přítomným a zároveň je podnítit, aby přijali práce spolužáků jako dárek pro sebe.

  V oblasti osobnostní a sociální výchovy:

  • žáci si nacvičí vnímání řeči předmětů;
  • žáci naslouchají vyprávění a jeho symbolickému znázorňování pomocí obvyklých předmětů z denního života (šátky, kameny, kostky, figurky) - vytváření symbolického obrazu;
  • žáci jsou vedeni k vyjádření vztahu ke spolužákům pomocí symbolického posílání "dobra" - paprsků slunce;
  • žáci si cvičí dovednost vžít se do příběhu a umět posoudit jednání jednotlivých postav;
  • žáci jsou vedeni k spolupráci s druhými, učí se naslouchat názorům druhých při vytváření společného obrázku - dárku;
  • inspirovat žáky k aktivnímu poznávání druhých lidí a zamýšlet se nad tím, jak mohu druhé lidi obdarovat.

Praktické pokyny

 • Vyklidit prostor, aby mohli děti sedět v kruhu na zemi

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-2-01: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Významné dny: Štědrý den, Slavnost Narození Páně, Tři králové

Symboly: barva, zlato (vzácnost, jedinečnost); střed (důležitost); slunce a jeho paprsky (teplo, život, radost...); tanec v kruhu (vzájemnost); obraz v srdci (vzpomínka)

Tradice: betlém, Ježíšek, obdarování dárky; vánoční biblický příběh

Použité metody: kooperativní učení, práce se symboly, výtvarné tvoření

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, zúčastnily se ho celkem 4 skupiny z mateřských a základních škol.