O rovnosti všech lidí

V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí jsou uloženy ostatky jezuitského kněze Adolfa Kajpra, který zde působil. Kajpr měl velice dramatický život. Pocházel z chudé rodiny, ale svým nadáním a shodou okolností se dostal až k dobrému vzdělání v jezuitském řádu. I díky tomu si dobře uvědomoval, jak nebezpečné jsou ideologie nacismu a komunismu. Oba zhoubné systémy kritizoval, za což byl následně dvakrát uvězněn. Byl zároveň redaktorem časopisů, ve kterých o zmíněných nebezpečích psal. Z jeho textů vyplývá, že oba protilidské systémy mají problém se skutečnou rovností všech lidí. Během programu budou tedy žáci zkoumat otázku rovnosti lidí z pohledu vlastní zkušenosti, ale také z pohledu A. Kajpra jako křesťana.

Lektor:

 • David Žofák

Cíle programu:

 • seznámit žáky s životem a dílem Adolfa Kajpra
 • umožnit žákům prohlídku kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde Adolf Kajpr působil, pochopit symboliku bohoslužebného prostoru a jeho výzdoby
 • vést žáky k přemýšlení nad smyslem lidských práv a rovností všech lidí

Praktické pokyny

 • program je určen pro kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí 
 • sraz s lektorem je uvnitř kostela 
 • program poskytujeme ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Moderní doba: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti

Významné dny: 

 • 5.7.1902 - datum narození, 17.9.1959 - datum úmrtí

Symboly: kněžský oděv

Použité metody:

 • práce s texty Adolfa Kajpra
 • práce s výzdobou kostela

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023 a je možné jej objednat nejdříve na červen 2023.