O ochraně země, odvaze, cti a odpovědnosti

O programu

Čeští vojáci, zvaní legionáři, se z velké části zasloužili o vznik naší republiky, která nyní slaví již 100 let od svého vzniku. Tento program žákům představí historický kontext vzniku československých legií a poskytne prostor k uvažování o motivaci vojáků a hodnotách, za které bojovali. Budeme se zabývat přítomností těchto hodnot v dalším vývoji české armády až dodnes. Bude představena též humanitární činnost, kterou poskytují vojenští lékaři, chemici a jiné nebojové složky naší armády na velmi vysoké úrovni.

Lektor: Michal Ondra

Cíle programu: Vytvořit na základě historických skutečností prostor pro uvažování o hodnotách spojených s ochotou nasadit své síly a život pro společné dobro ve vojenské službě.

Praktické pokyny

 • pokud se program koná ve škole, je zapotřebí dataprojektor a možnost vše připravit 5 minut před začátkem programu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-06: zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VO-9-5-02: uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
 • VV-5-1-07: nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03: orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-7-05: zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
 • D-9-8-01: vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
 • D-9-8-04: prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 • VV-9-1-02: užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Použité metody:

 • Motivační rozhovor na téma, kdo je to voják; v čem spočívá jeho povolání, co zažívá a s čím si musí během služby poradit.
 • Výklad s mapou a s projekcí obrazového materiálu o vzniku Československa z pohledu legionářů, dále průřez  100leté historie naší republiky z pohledu její armády. Do výkladu mohou žáci, po vyvolání, vstoupit s otázkou nebo vlastním postřehem.
 • Výtvarná činnost žáků - tvorba plakát nebo dioramatu.

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2018, od té doby se jej zúčastnilo 13 tříd základních škol.