O ochraně maminek v kostele sv. Apolináře

Kostel sv. Apolináře, nacházející se poblíž známé porodnice na Praze 2, nechal postavit Karel IV. roku 1362, kdy Praha zažívala jedno ze svých nejlepších období rozkvětu. Samotný kostel se stal velice populární v období baroka, když do něj byl přenesen oltář Panny Marie Karlovské a v jeho blízkosti byla postavena porodnice. Nespočet těhotných žen do tohoto kostela chodilo, aby se modlilo za sebe a své děti. Navštívila ho i panovnice císařovna Marie Terezie. Cílem programu je nabídnout prohlídku zajímavostí tohoto kostela, zastavit se u obrazu těhotné Panny Marie a uvažovat o hodnotě života a ochraně maminek a jejich nenarozených dětí.

Lektoři:

 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s výzdobou a historií kostela sv. Apolináře, zastavit se na některých místech v kostelním prostoru a umožnit žákům pochopit jejich význam
 • na základě výzdoby věnované ženách (obraz Panny Marie Karlovské, středověké malby biblických žen a světic) uvažovat nad hodnotou lidského života, především nenarozených dětí a jejich matek 

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Apolináře na Novém Městě pražském
 • sraz s lektorem je před vstupem do kostela
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky 

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

(podle RVP pro gymnázia): 

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
Významné dny: Den matek

Symboly: těhotná Panna Maria

Tradice: porodnictví a úcta k ženám v křesťanské kultuře

Použité metody:

 • setkání se s historickými postavami, které byly inspirací pro těhotné ženy
 • prohlídka nástěnných fresek z doby Karla IV. a práce s nimi
 • praktická činnost žáků: sestavování schématu

Výstupy a zkušenosti 

Program byl poprvé nabídnut v rámci Týdnů pro školy 2018, kdy se ho zúčastnily 2 třídy ze základních škol.  V roce 2019 se zúčastnily 2 třídy.