O novém začátku v kostele sv. Cyrila
a Metoděje


Tento kostel patří svojí vnitřní výzdobou k nejkrásnějším a nejradostnějším v Praze. Byl postaven v 19. století. Na jeho stavbě a výzdobě se podílela řada umělců včetně Josefa Mánesa. Na průčelí kostela i uvnitř najdeme galerii desítek postav z Bible a osobností, které stály u zrodu vzdělanosti a rozvoje kultury našich předků. Stavba a výzdoba tohoto kostela měla být připomínkou "nového počátku" spojeného s příchodem bratří Cyrila a Metoděje na Velikou Moravu a karlínský kostel se měl stát českým Velehradem. Žáci nahlédnou do těchto souvislostí na základě výzdoby kostela. Mladší se seznámí s propojením staré a nové doby a starší budou hledat odpověď na otázku: V čem mohla spočívat naděje vlastenců na nový počátek?

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit žákům stručnou historii kostela postaveného v průmyslové čtvrti (důvody vzniku, výběr umělců, výběr titulu kostela, podpora vlasteneckého cítění)
 • seznámit žáky s prostorem a výzdobou kostela sv. Cyrila a Metoděje v dějinných souvislostech 
 • umožnit žákům pochopit souvislosti výzdoby kostela a touhy českých vlastenců po novém začátku pro národ
 • přemýšlet nad lidskou touhou po novém začátku a dalšími hodnotami společnými lidem všech dob
 • poukázat na význam vlastenectví a na jeho místo ve společnosti

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí
 • sraz s lektorem je před vstupem do kostela
 • program je nabízen ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

2. stupeň základní školy:

 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti 

Významné dny: 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Tradice: každoroční Národní pouť na Velehradě

Použité metody:

 • prohlídka významných míst v kostele a jeho výzdoby
 • práce s uměleckými obrazy a památkami - skupinová práce
 • práce s tabletem

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o upravený program, který se uskutečnil v rámci Týdne pro školy v červnu 2017, kdy se ho zúčastnily 4 třídy ze základních a středních škol, a během Týdnů pro školy 2019, kdy se jej zúčastnila jedna třída základní školy.