O lidech dobré vůle

Účelem programu je představit dětem původ a smysl zvyku vyřezávat a instalovat betlémy pod vánoční stromek v rodinách, v kostelích nebo na náměstích. Společně budeme objevovat význam nápisu, který bývá na betlémech umístěn: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". Toto hledání nás přivede také ke Knize knih - Bibli a k hledání způsobu k jejímu porozumění, jenž nás může inspirovat k prožívání Vánoc novým způsobem. Program lze realizovat na místě, kde je nějaký betlém instalován.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • Eliška Vrbová
 • Blanka Pitřincová (Vyšehrad)

Cíle programu: 

 • seznámení s původem a smyslem tradice vyřezávání a instalování lidových betlémů v rodinách, v kostelích nebo na náměstích, - jež je v naší zemi starší tradice než stavění vánočních stromků
 • seznámení s geografickými i biblickými reáliemi, zobrazovanými v lidových betlémech;
 • zamyšlení nad významem a možným chápáním textu, který bývá nad betlémskou scénou umístěn, a jeho souvislost s chápáním Vánoc jako svátků rodiny a míru;
 • práce s textem a pracovním listem;
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků ve skupině.

Praktické pokyny

 • program realizujeme v pražských kostelech s různým typem betléma: v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí a v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde jsou umístěny betlémy s figurami v životní velikosti, a v kostelech sv. Ignáce a sv. Jindřicha, kde pracujeme s figurkami papírového betléma
 • program je možné realizovat i v jiném místním kostele
 • program je poskytován ZDARMA
 • sraz s lektorem před kostelem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Významné dny: Advent, 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. Slavnost narození Páně (První svátek vánoční), vánoční doba

Symboly: betlém (zobrazení biblické události v různém, zpravidla místním, prostředí)

Tradice: stavění betlémů; koledy

Použité metody: 

 • prohlídka kostela a místního betléma
 • naslouchaní a reflexe biblického podání vánočního příběhu
 • práce ve skupinách

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho dosud 13 skupin ze základních škol.