O královské důstojnosti člověka v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty

O programu

Kostel věnovaný královskému páru sv. Jindřichovi a sv. Kunhutě nechal postavit český král a císař Karel IV. Při programu se žáci seznámí s jejich životem zobrazeným v umělecké výzdobě kostela, který souvisí s ideálem křesťanského života a pojetím královské služby, jak je královský pár prožíval. To může žáky přivést k uvažování nad různými přístupy k životu a k druhým lidem a nahlédnutí na hodnoty, které zůstávají aktuální napříč generacemi.  Budou tak moci dále uvažovat nad tím, co znamená královská důstojnost a jakým způsobem se může odrážet v životě každého z nás. 

Lektoři

 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • umožnit žákům a pedagogům prohlédnout si kostel a seznámit se s jeho historií, ze které je patrna snaha císaře Karla IV. vytvářet pouta s významnými místy v Evropě a vytvořit z Prahy centrum Římské říše - žáci si mohou doplnit své porozumění významu života a vlády Karla IV. pro český národ
 • uvažovat o životních ideálech patronů kostela německého krále Jindřicha a jeho manželky Kunhuty a porovnat je s představou žáků o královské vládě
 • učit se číst symboly ve výtvarné výzdobě kostela a doplnit své znalosti o gotickém stavebním slohu i o životě v tomto období

Praktické poznámky

 • sraz s lektorem je před vstupem do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušenosti

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

SŠ (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti

Významné dny:  životní výročí císaře Karla IV. (14. 5. - narození; 29. 11. - úmrtí)

Symboly: královské atributy, stůl, voda, světlo, kniha

Použité metody: 

 • motivace: historický kvíz 
 • prohlídka kostela s plněním zadaných úkolů
 • četba obrazů, hledání jejich symboliky, porovnávání s historií života Jindřicha a Kunhuty
 • rozhovor se žáky
 • objevování významu symbolů - asociace s biblickými citáty

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od února 2019, byl dosud realizován pro 3 skupiny základní školy.