O knížeti Václavovi


Osobnost knížete Václava je symbolem naší státnosti a hraje nezanedbatelnou roli v našich národních kulturních dějinách. Program nabízí základní seznámení s životním příběhem knížete Václava a s jeho dějinnými okolnostmi. Děti jsou přitom aktivně a kreativně zapojeny do vytváření dějiště a vyprávění příběhu.  


Lektorka programu:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost knížete Václava i jeho význam pro naši zemi a historii;
 • rozvíjet zodpovědnost za vlastní zemi;
 • rozumět atributům vládce a ochránce české země (štít s přemyslovskou plamennou orlicí) jako symbolu svěřeného úkolu;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při zdobení knížecí korouhve.

Praktické pokyny

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: státní svátek sv. Václava, hlavního patrona českého národa, 28. září; program lze ovšem realizovat kdykoli během roku

Symboly: svatováclavský knížecí štít a korouhev

Tradice: svatováclavská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem 

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu knížete Václava

Výstupy a zkušenosti

Program je zařazen do nabídky Pedagogického centra od září 2019, dosud se ho zúčastnilo 9 tříd ZŠ a MŠ.